ЕКИП

Василиса Павлова Валеова

Василиса Павлова Валеова

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Василиса Павлова Валеова – Ангелова

България, Благоевград, 2700, улица „М-р Стефан Иванов“ 15
073/885272 0888265444
vasy_pav@abv.bg, vasypavv@gmail.com
http://vasyrioblg.jimdo.com/

ТРУДОВ СТАЖ

15.10.2002 до момента

01.09.1995 г. – 15.10. 2002 г.
Старши експерт по Информатика и ИТ
Работодател: Регионален инспекторат по образование гр. Благоевград 2700, ул.“Тракия“ 2, http://www.rio-blg.com/
Основни дейности и отговорности
 Методическа помощ и контрол по Информатика и ИТ в училищата от област Благоевград
 Инспектиране и анализ на учебния процес по информатика и ИТ в училищата от област Благоевград

Учител по информатика и ИТ в
Работодател:Езикова гимназия”Акад.Л.Стоянов” гр.Благоевград 2700, ул.“Марица“ 4, http://www.egblg.com/
Основни дейности и отговорности
 Провеждане на образователно-възпитателния процес по информатика и информационни технологии в училищата от областта
 Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация
 Планиране, подготовка и провеждане на квалификационни дейности с учители
 Сътрудничество с институции, които имат отношение с образователния процес по информатика и ИТ

01.09.1995 г. –30.06. 2001 г. Хоноруван асистент III н.ст. по информационни технологии
Работодател: ЮЗУ ”Неофит Рилски” гр.Благоевград 2700,ул. „Иван Михайлов“ 66 http://www.swu.bg/
Основни дейности и отговорности
 Провеждане на учебен процес по информационни технологии в различни факултети в университета
 Участие в акредитации на специалности в ПМФ на университета
 Участие в квалификация на преподаватели със СДК“Учител по ИТ“
01.02.1995 г. – 30.09.1995 г.
Специалист по Машинна обработка на информацията/Системен оператор на ЕИМ/
Работодател:ЗК ”Орел” АД – клон Благоевград /„Дженерали застраховане” АД
гр. Благоевград 2700, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” 3Б
Основни дейности и отговорности
 Обработка на информацията за застраховките
 Изпълнява предписаната технология за обработка на заданията.
 Организационна дейност и взаимоотношения със служителите, подаващи и ползващи съответната информация.

01.01.1994 г. – 30.01.1995 г.
Компютърен специалист по интериорен дизайн/
Работодател:ЕТ“Анжела Лазова – Висота“ Благоевград /
гр. Благоевград 2700, ул. ”Илинден” 21
Основни дейности и отговорности
 Компютърно проектиране
 Интериорен дизайн.
 Предпечатна подготовка ма рекламни материали

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
2013 г.- 2013 г.
1988 г.- 1994 г.
Професионална квалификация „Икономист“
ЦПО“ДАНИ 91 -ООД“, гр. Сандански

СДК“Учител по Информатика и ИТ“
Югозападен университет“Неофит Рилски“, Благоевград, (България)

1984 г.- 1988 г.

инж.”Компютърни системи“ / Магистър
Технически университет“София“, София (България)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език Български език

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ
Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение
Английски език А1 А1 А1 А1 А1
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Френски език А1 А1 А1 А1 А1
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене – B1/2: Самостоятелно ниво на владеене – C1/2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Комуникационни умения и компетенции  Отлични комуникационни умения, придобити в следствие на предишен опит като учител и понастоящем като експерт в РИО
 Опит при работа в екип, диалогичност, самокритичност.
 Отговорност и заложен стремеж за постигане на високи резултати.
 Умения за организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията;
 Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, лоялност, креативност, коректност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с експерти от РИО и МОН

Организационни умения и компетенции  Отлични умения за координиране и разпределяне на дейности на хора и ресурси, придобитикато старши експерт по информатика и ИТ в РИО при организирането на значими форуми като: национални състезания и олимпиади
 Отлични организационни умения свързани с различни форми на квалификация с учители от областта
 Гъвкавост, инициативност, решителност и креативност при работа в групи и екипи
 Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по заложените цели.
Професионални умения и компетенции  Професионални умения, ориентирани към сферата на училищното и университетско образование
 Способности за определяне и актуализиране на приоритетите.
 Решаване на задачи в определените за това срокове и с норма на качествено извършена работа.
 Способности за предаване на опит и обучение на екип

Компютърни умения и компетенции  много добро ниво на владеене на програмите на Microsoft Office 2010,
 Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики:
 Adobe Flash, AdobePhotoshop, CorelDraw,
 InDesign, PageMaker 7, Google sketchup
 Xara 3DDesign 7, Flipbookmaker,
 Googledisk приложения, WEB 2
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации

 Диплома за завършено висше образование от ВМЕИ“Ленин“, София
 Свидетелство за професионална квалификация от ЮЗУ“Неофит Рилски“, Благоевград
 Свидетелство за професионална квалификация от ЦПО“Дани 91“-ООД
 Сертификати и декларации
Проекти

Конференции
 Статии в научни списания
 Павлова, В., Корпоративното обучение нов дидактически модел в обучението по Информационни технологии, сп. „Образование и технологии”, бр.2, 2011, с. с. 170 – 173
 Павлова, В., Виртуални общности за учене в екип, сп. „Образование и технологии”, бр.5, 2014, с. с. 359-361
 Павлова, В., Условия и фактори за интегриране на технологичното обучение за разширяване на образователната реалност, сп. „Образование и технологии”, бр.6, 2015,
Публикации от научни конференции в страната и чужбина
 Павлова, В., Виртуалното обучение, съвременен дидактически модел в помощ на обучението по химия, 44 Национална конференция по химия „Българското химическо образование в международната година на химията – 2011“, СУ „Св. Кл. Охридски“, София, 06.2011г.
 Павлова, В., Софтуерни решения с отворен код в помощ на средното образование, III Национален семинар „Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни институции“, София, 27.04-28.04.2014
 Павлова, В., Разширената реалност, платформа за интеракция между реалното и виртуалното в технологичното обучение, Годишник на Факултета по Педагогика, ЮЗУ“Н. Рилски“, Благоевград – 11.2014г.,
 Павлова, В., Управление на знанието и разширената реалност е технологичното обучение, I Научна конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, 03-04.12.2014г на УниБИТ, София
 Павлова, В., Петкова, Л., Augmentedreality – интерактивна среда в помощ на образованието и мотивацията на обучаемите, V Международна научно-практическа конференция “Мотивация и интереси към ученето“, Русе 25.06.2015, с.с.90-95
 Plachkov, S., Pavlova, V., Tosheva, E., Augmentedrealityandcloudcomputingininformationalandcommunicationaltechnologiesintechnologicaleducation, International ConferenceonInformation Technology andDevelopmentofEducation – ITRO 2015 Zrenjanin, Republic ofSerbia, 2015
 Павлова В., Изследване нагласите на учителите за използването на тримерно моделиране и разширена реалност в учебния процес, Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май, 2016
 Plachkov, S., Pavlova, V., 3 dimensionalmodelinganditsintegrationintechnologyeducation, International ConferenceonInformation Technology andDevelopmentofEducation – ITRO 2016 Zrenjanin, Republic ofSerbia, 2016

 Участие в екипа към Научно изследователския сектор на СУ за изпълнение по договор от МОМН Д-01-740/28.09.2006г за обучение на учители по ИТ
 Участие в проекта за „Обучение на учители за използване на ИКТ“ чрез Националния педагогически център
 Участие в проекта „Училища на училищата“, на Фондация „Св.св.К. .и Методий“и Ротари клуб
 Участие в проект „Инспектиране на училищата“към МОН
 Участие в експертен екип по проект“Разработване на система за оценка качеството на средното образование“към ЦКОКО
 Участие в проект „Приложение на интерактивното обучение в училище“, чрез ЮЗУ“НеофитРилски“ и Междууниверситетстки Институт по Мениджмънт на Образованието ИнтерАула

 44 Национална конференция СУ“Св.Кл.Охридски“,гр.София 2011г
 Конференция“Дни на Майкрософт 2012“
 9-a национална конференция по е-образование 2015
 Научна конференция “Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, 2014г на УниБИТ, София
 V Международна научно-практическа конференция “Мотивация и интереси към ученето“, Русе 2015
 International ConferenceonInformation Technology andDevelopmentofEducation – ITRO2015, Zrenjanin, Republic ofSerbia
 International ConferenceonInformation Technology andDevelopmentofEducation – ITRO2016, Zrenjanin, Republic ofSerbia
ПРИЛОЖЕНИЯ

Публикувано в sv