ЕКИП

Даринка Костадинова

Даринка Костадинова
Лична информация
Собствено име(на) / Фамилия(и)    Даринка Христова Костадинова
Адрес(и)
Телефон(и) 092 62 46 65
Факс
E-mail dari_ko@abv.bg
Националност България
Дата на раждане
Пол Жена
Сфера на работа Организация и управление на предучилищното образование
Професионален опит 29 г.
Дати 19/04/2000
Заемана длъжност или позиция старши експерт по организация на предучилищно възпитани;   РИО – Враца
Основни дейности и отговорности Планиране и анализиране, организиране и методическо осигуряване , координация и контрол, консултиране и квалификационни дейности по организацията и управлението на детските градини
Име и адрес на работодателя Министерство на образованието и науката, бул. “Дондуков” 2 А
Вид на дейността или сферата на работа Инспектиране и организационно-методическа дейност в   образование
Дати 1982 – 1988
Заемана длъжност или позиция учителка
Основни дейности и отговорности Обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст
Име и адрес на работодателя ОДЗ № 2 „Слънчице“ , гр. Мездра
Вид на дейността или сферата на работа Педагогическа дейност
Дати 1988 – 09/04/2000
Заемана длъжност или позиция учителка
Основни дейности и отговорности Обучение и възпитание на деца от предучилищна възраст
Име и адрес на работодателя ОДЗ „Звънче“ , гр. Враца
Вид на дейността или сферата на работа Педагогическа дейност
Образование и обучение
Дати 2010
Наименование на придобитата квалификация Първа професионално-квалификационна степен в направление „Предучилищна педагогика“
Основни предмети/застъпени професионални умения Професионални компетентности на учителя в системата на предучилищното образование

/Иновационна педагогическа практика/

Повишаване на професионалната квалификация на учителите; рефлексия и професионално развитие.

Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски” , Департамент за информация и усъвършенстване на учители
Дати 2006 – 2006
Наименование на придобитата квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения Английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация EUROPEAN CENTRE for EDUCATION and TRAINING
Име и вид на обучаващата или образователната организация Технически университет – София, сектор „Следдипломно обучение”
Дати 2005
Наименование на придобитата квалификация Треньор по интерактивна технология за педагози
Основни предмети/застъпени професионални умения „Интертактивна педагогическа технология за квалификация на учители”

 

Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ “Св. Св. Кл. Охридски” – ДИУУ
Дати 1993 -1994
Наименование на придобитата квалификация Едногодишна следдипломна специализация
Основни предмети/застъпени професионални умения Предучилищна педагогика
Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Дати 1999 – 2002
Наименование на придобитата квалификация Счетоводител
Основни предмети/застъпени професионални умения Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Ниво по националната или международна класификация Висше образование, ОКС „Магистър“
Дати 1990 – 1993
Наименование на придобитата квалификация Специалист по предучилищна педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения Предучилищна педагогика
Име и вид на обучаващата или образователната организация ВПИ, Благоевград
Ниво по националната или международна класификация

 

Дати

 

Наименование на придобитата

квалификация

 

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

  Висше образование, ОКС „Магистър“

 

 

 

1980 -1982

Детска учителка

 

 

 

Специалист по предучилищна педагогика

 

 

 

ПИДУ, Враца

Допълнителни квалификации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лични умения и компетенции

1997 г. – СУ “Кл. Охридски” – Централен институт за усъвършенстване на учители, Втора професионално-квалификационна степен.;

1994 г. – Югозападен университет ”Н. Рилски”, Благоевград; едногодишна специализация “Актуални проблеми на опознаване на околната действителност”.

2001 г. – Фондация „ЕвроПартньори 2000”, „Партниране при разрешаване на конфликти”.

2002 г. – СУ “Св. Св. Кл. Охридски” – ДИУУ; курс за повишаване на квалификацията “Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по предучилищно и начално образование”.

2003 г. – Национален колеж по педагогика, Чикаго, САЩ;   семинарно обучение “Интеграция на децата със специални образователни потребности”.

2004 г. –   Институт по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация.

2004 г. – Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, „Създаване на позитивна среда в класната стая”.

2004 г. – СУ “Св. Кл. Охридски” – ДИУУ; монофазна модулна програма “Интерактивна педагогическа технология в условията на подготвителна за училище група”.

2004 г. – Консорциум „Кеър”, „Интеграция на ромското население”.

2004 г. – Технически университет – София; едномесечен курс за професионална квалификация по Базисни компютърни технологии.

2004 г. – Институт по публична администрация „Европейска интеграция”, „Новата българска администрация – гаранция за държавността”.

2005 г. – Сдружение (движение) „Предтечи”, ДИУУ – София, Институт за универсално обучение, Национален педагогически тренинг по проект „Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование”

2006 г. – СУ “Св. Св. Кл. Охридски” – ДИУУ, „Интерактивни методи по изобразително изкуство”

2006 г. – Технически университет – София, Методика на обучението по БДП.

2008 г. – СУ “Св. Св. Кл. Охридски” – ДИУУ; курс за повишаване на квалификацията „Възпитание на децата от предучилищна възраст за формиране на ценности”.

2008 г. – Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина; „Актуални проблеми на изучаването и преподаването на руски език за чужденци”.

2009 г. – Агенция ЕТАЛОН „Ефективно училище – Как да го постигнем”.

2009 г. – ГЬОТЕ ИНСТИТУТ – „Изграждане на умения за междукултурно общуване”.

2010 г. – НИОКСО;   Сертификат за директорска правоспособност.

2010 г. – de Bono LIVE 2010, Dr. Edward de Bono’s seminar “New Thinking, Innovation, Business – Post-Crisis Strategies”

2011 г. – СУ – ДИУУ; Изследване и описание на добри педагогически практики.

Майчин (и) език (езици) Български
Чужд (и) език (езици)
Самооценка Разбиране Говорене Писане
Европейско ниво (*) Слушане Четене Диалогична реч Монологична реч
английски език А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене
руски език C1 Свободно ниво на владеене C2 Свободно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене B2 Самостоятелно ниво на владеене B2 Самостоятелно ниво на владеене
(*) Единни европейски критерии за познания по езици
Социални умения и компетенции Дългогодишен опит при работа с деца от предучилищна възраст, родители и неправителствени организации;

работа с деца и родители от различен етнически групи;

опит в областта на координацията и контрола на дейността на детските градини от област   Враца;

работа и с неправителствени организации;

сътрудничество със специализирани печатни издания;

координиране на сътрудничество за извеждане на добри педагогически практики;

организиране и координиране на форми за повишаване на професионалните компетенции на учителите и педагогическите компетенции на родителите.;

прилагане на интерактивни форми за обучение на възрастни.

 

Организационни умения и компетенции Умения за координация и контрол на управленската дейност на директорите на детски градини; умения за планиране и анализиране;

Умения за оказване на методическо и информационно подпомагане управлението на училища и обслужващи звена; консултиране и организация на квалификационни дейности с директори и помощник-директори

Умения за създаване на ефективна организация на учебно-възпитателния процес в училище

 

Инициатор, организатор и координатор на подготовката и провеждането на:

2003 г. – кръгла маса

2006 г. – регионална теоретико-практическа сесия   „Европейска година на демократичното гражданство рез образование”

2006 г. – работна сесия „Заедно в света на детето”

2004 г. – областна конференция „Гражданското образование на децата”

2007 г. – областна конференция „Предучилищното възпитание в област Враца – традиции и перспективи; Враца

2008 г. – областна конференция „Добри педагогически практики в детската градина”

 

Съставител на:

ü  сборник „Предучилищното възпитание в област   Враца традиции и перспективи”; 2007

ü  сборник „Добри педагогически практики в ДГ, Враца – 2008”

ü  сборник Да си подадем ръце” – учебни програми и помагала за учители и родители в мултиетническа среда /ЦОИДУЕМ – София, Община Оряхово/, 2010

ü  полезна книжка на родители на деца от предучилищна възраст „Да си подадем ръце” /ЦОИДУЕМ – София, Община Оряхово/, 2010

 

Умения за водене на групов процес и опит в организацията и провеждането на обучения на учители и директори на детски градини: „Контролна дейност на директора ”, „Планиране и организация на дейността на детската градина”, „Функции и задължения на главния учител в детската градина”, „Адаптацията на детето в условията на детската градина””, „Водене и съхранение на документацията в детската градина”; „Организация на задължителната предучилищна подготовка”, „Интеграция на деца от различен етнически произход”, „Взаимодействието „детска градина-семейсво” и други..

 

Участие в разработване и консултиране на проектни дейности.

 

 

Технически умения и компетенции Работа с компютърна техника, факс, ксерокс, мултимедиен проектор и др.
Компютърни умения и компетенции Добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™); придобити по време на обучение и усъвършенствани по време на работа
 

Публикации

 

2011 г.   – Сътрудничество между учители и родители – регулиран процес или с регулиращи функции; сп. Предучилищно възпитание; бр.4; 2011

2010-2011 г. – участие в авторския екип на Практически наръчник „Организация и управление на детската градина”; РААБЕ България

2009 г. – Подготовката на децата за училище през погледа на родителите; сборник „Водим бъдещето за ръка – творчество и иновации”, национална научно-практическа конференция на МОМН, Ловеч, 2009

2009 г. – Възможности за повишаване на педагогическите компетенции на учителите;   сборник „Съвременни тенденции в ПВ”, Сандански, 2009

2008 г. –   Споделяне на добър педагогически опит –възможности за развитие и просперитет; сборник „Добри педагогически практики в детската градина, 2008”

2008 г. – За първата национална среща по ПУВ; сп. Предучилищно възпитание; бр.6; 2008

2007 г. – За детето и детството като ценност; Дунавските страни градини на мира; международна конференция; сборник; Русе; 2007
2007 г. – Предучилищното възпитание в област Враца – традиции и перспективи; сп. Предучилищно възпитание, бр. 8; 2007
2007 г. – Огледалото на историята – път към бъдещето; Предучилищното възпитание в област Враца – традиции и перспективи; сборник; Враца; 2007
2007 г. – Познаването на историята…; 125 години предучилищно възпитание; сборник; Свищов; 2007
2007 г. – Възникването на първите детски градини във Враца; Предучилищното възпитание в област Враца – традиции и перспективи; сборник; Враца; 2007

2006 г. – Възпитаване в гражданственост – педагогическа практика в детската градина; сп. Предучилищно възпитание; бр.4; 2006

2006 г. –   Заедно в света на детето; сп. Предучилищно възпитание; бр.7; 2006

2005 г. – “Задължителната предучилищна подготовка на детето – организационни аспекти и актуални тенденции; Сборник „Педагогически приноси „ Национална научна сесия в памет на проф. д-р М. Герасков; изд. Бойка; В.Търново
2005 г.. – “Естетическото въздействие на Андерсеновите герои и съвременното дете от предучилищна възраст” – съвместно с доц. д-р Зл. Петрова; Сборник „200 години Х.К.Андерсен. Образователни постижения и творчество”. Национална конференция; София
2004 г. – “Актуални аспекти на организацията на педагогическия процес в подготвителна за училище група в детската градина”; юбилеен сборни “120 години предучилищно възпитание”; В. Търново
2004 г. – “Първи анализи на постигнатото в подготвителна   за училище група”; сборник “Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище; изд. Слово; В. Търново
2004 г. – “Организация на педагогическото взаимодействие в ДГ за интеграция на децата от етнически малцинства”; сборник “Ролята на помощника на учителя за интеркултурното образование на ромските деца; София
2003 г. – “Възникване на първите детски градини в град Враца по информация от местния печат за периода 1927 – 1933 г.”; Сборник “120 години предучилищно възпитание”; В. Търново
2003 г. – „Гражданското образование в предучилищна възраст – актуални тенденции и педагогическа практика”; Сборник „Предучилищно образование и интеграция”; ІІ българо-американска научно-практическа     конференция; София
2001 г. – „Възпитаване на действеност у децата от ПВ – практическа възможност за усвояване правата на детето в детската градина”; Сборник национална конференция на ОМЕП „Правата на детето – интеркултурен диалог и образование” Бургас
1999 г. – разказ “Спомен за друг живот”; сборник “Български таланти”; Трети национален конкурс за разказ “Йордан Йовков”; Добрич
1998 г. – „Изненади от копчета”; сп. „Предучилищно възпитание”; бр. 7-8; 1998 г.
1997 г. – „Празник на шарените яйца”; сп. „Предучилищно възпитание”; бр. 2,3,4; 1998 г.
1995 г. – “Отново за актуалния проблем – взаимодействие между детската градина и семейството”; сборник от национален семинар по предучилищно възпитание “Хуманност и хармоничност на педагогическото взаимодействие в ДГ и подготвителна за училище група”; София

                                                                                                                                                                                  

 

 

Публикувано в sv