ЕКИП

Доц. д-р Генчо Василев Вълчев

Доц. д-р Генчо Василев Вълчев
Лична информация  
Фамилия (ии), Собствено (и) име (на) Доц. д-р Генчо Василев Вълчев
Адрес Гр.Бургас, кв.Сарафово, ул.”Рибарска”30, Пощ.код.:8000, България
Телефон 0898506115    
Факс  
E-mail gval@abv.bg

gval@bfu.bg

   
Националност Българин
   
Дата на раждане 28 Декември 1964г.
   
Пол Мъж
   
Предпочитана длъжност / Сфера на работа  
   
Трудов стаж  
   
Дати от 03.1999 до 2015 г. – продължава
Заемана длъжност или позиция Преподавател
Основни дейности и отговорности Подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения, оценяване на студенти, планиране и провеждане на научни изследвания, изготвяне и участие в проекти, публикуване на научна продукция и помагала за студенти и педагогически кадри.
Име и адрес на работодателя Бургаски свободен университет, Бургас, ул: “Сан СтефаноNo. 62,
Вид на дейността или сферата на работа Подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения в тематични области: Интегриране на деца със специални образователни потребности, Социална работа с хора с увреждания, Социална работа с лица с девиантно поведение, Разработване и управление на проекти и др.
   
Дати от 08.1989 до 02.1999 г.
Заемана длъжност или позиция Логопед
Основни дейности и отговорности Планиране и провеждане на логопедическа ревалидация. Разработване и провеждане на логопедични занятия в индивидуална и групова форма.
Име и адрес на работодателя Помощно училище ”Минко Неволин”, гр.Карнобат
Вид на дейността или сферата на работа Езиково – говорна рехабилитация на деца в психофизическа норма и деца със специални образователни потребности и деца билингви. Оценяване на капацитета и на социалните и педагогически потребности.
   
Дати от 02.1989 до 08.1989 г.
Заемана длъжност или позиция Логопед-стажант
Основни дейности и отговорности Планиране и провеждане на логопедическа ревалидация. Разработване и провеждане на логопедични занятия в индивидуална и групова форма.
Име и адрес на работодателя Логопедична детска градина, гр. София, ул.”Урвич”
Вид на дейността или сферата на работа Езиково – говорна рехабилитация на деца в психофизическа норма и деца с увреждания. Оценяване на капацитета и на социалните и педагогическите им потребности.
   
Образование и обучение  
   
Дати 2009 г.
Наименование на придобитата квалификация Доктор по Специална педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения Тема на дисертация: Логопедични аспекти на билингвизма.

Изследване на спецификата на грешките при усвояване на писмената комуникация от деца билингви

Име и вид на обучаващата или образователната организация Бургаски Свободен Университет
Ниво по националната класификация Научна степен, присъдена от МС на Р. България, ВАК, шифър 050704

 

   
Дати от 1985 до 1989 г.
Наименование на придобитата квалификация Специален педагог, Логопед
Основни предмети/застъпени професионални умения Педагогически дисциплини

Медицински дисциплини

Психология

Специализирани технологии за логопедическа ревалидация

Име и вид на обучаващата или образователната организация Висш педагогически институт, гр. Благоевград
Ниво по националната класификация Висше образование по “Дефектология, специализация Логопедия”

 

   
Дати от 1979 до 1982 г.
Наименование на придобитата квалификация Придобита образователна степен Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения Общообразователни предмети
Име и вид на обучаващата или образователната организация ЕСПУ”Кирил и Методий”, гр.Карнобат
Ниво по националната класификация Средно образование
   
Лични умения и компетенции  
   
Майчин (и) език (езици) Български
   
Чужд (и) език (езици)  
Самооценяване   Разбиране Разговор Писане
Европейско ниво (*)   Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение  
Руски   С1 Свободно ниво на владеене С2 Свободно ниво на владеене С1 Свободно ниво на владеене С1 Свободно ниво на владеене С1 Свободно ниво на владеене
Италиански   В1 Добро В1 Добро В1 Добро А2 Основно В1 Добро
  (*) Единни европейски критерии за познания по езици
Социални умения и компетенции Работа в екип при вземането на решения. Комуникативност.

Работа в екип по изпълнението на проекти и задания.

Умение да убеждава.

   
Организационни умения и компетенции Конструиране на екипи, разпределяне на задачите и делегиране на отговорностите според специализацията на членовете им.

Координиране на екипи и отговорност пред висшестоящите.

Планиране, организиране и подготвяне на мероприятия.

Опит при работа с организационна и отчетна документация.

Опит при работа с нормативни документи.

   
Технически умения и компетенции Диагностика и отстраняване на технически повреди на офис уреди и образователен хардуер.

Работа, настройване и поддръжка на аудио и видео апаратура.

   
Компютърни умения и компетенции Владеене на операционна система Windows ; MS Office приложения.

Работа с компютърни системи и периферия – инсталация, поддръжка.

Ползване на специализиран софтуер – SPSS, текстови, графични и музикални редактори.

Изработване на мултимедийни продукти.

   
Артистични умения и компетенции Рисуване, дърворезба.

Свирене на китара и пеене.

Други умения и компетенции Добър спортист
Свидетелство за управление на МПС Категория „В”
Допълнителна информация Последни участия в проекти (2005-2011)

2012/2013г. Всички заедно, BG051PO001-4.1.04-0076-C0001, Социално -педагогически интернат“Христо Ботев“с.Драгоданово, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз, позиция – автор на учебен план, учебни модули и обучител.

2011/2012г. И аз мога, BG051PO001-4.1.04-00-0074, СОУ”Св. Паисий Хилендарски”,гр. Златица – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, позиция – автор на 3 обучителни модула и обучител.

2011г. Ние играем и учим заедно, BG051PO001-4.1.03-0178, Община Балчик – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, позиция – автор на 2 обучителен модула и обучител.

2010/2011г. Образованието – основният код на успеха, Рома-Лом – Амарика за България, позиция – автор на обучителен модул и обучител.

2009г. Проучване на нагласите сред завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България , проект на БСУ, позиция – съавтор, координатор   и изследовател.

2008г.Възможности за прилагане на компетентностния подход при подготовката на студенти педагози, позиция – консултант и изследовател

2007г. Включване на изключените, Програма ФАР на ЕС, позиция – обучител

2007г. Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск, ФАР, позиция – координатор и обучител.

2005г. Изследване моделите на възпитание в ромските семейства, УФ на НИКР, позиция – изследовател

 

Актуални публикации (2004-2012)

 

Монографии

Социална интеграция и професионална реализация на хората с увреждания – ресурси и дефицити на подкрепящата среда, Бургас, 2012

Характеристика на дисграфичните нарушения при ученици билингви, Бургас,2009

 

Студии

Структура на комуникативните нарушения на 8-12 годишни ученици със специални образователни потребности (диагноза „ЛУИ“), интегрирани в общообразователно училище, Годишник на БСУ, Бургас, 2011

Агресия и асертивно поведение при 11 – 15 годишни ученици, Бургас, 2005

 

Статии

Духовно – нравственото развитие на детето в България – традиции и съвременни проекции, Годишник на БСУ, Бургас, 2012

Теория и практика на приобщаващото образование в България – критически анализ на дефицитите, МК на БСУ, Бургас, 2011

  Рискови детерминанти за отклонения в поведението при деца в начална училищна възраст, Годишник на БСУ, Бургас, 2011

On some aspects concerning the basics of social work. A field research on examining youngsters’ attitudes towards charity and compassion activities in Bulgaria – historical backgrounds and present-day status, „Asclepius“, 2010

Съвременни принципи и подходи за социализация на деца със специални образователни потребности в училищна среда, ЮЗУ, Бл-град, 2010

Образователна сегрегация и приобщаващо образование – конфликти и компромиси, Годишник на БСУ, 2010

Социолингвистични аспекти на интеграцията на деца от ромски произход. Бургас, 2009

Специфика на дизграфичните грешки при ученици роми (3-4 клас), Бургас, 2008

Социолингвистични аспекти на интеграцията на ромската и турската етнокултурни общности в България, Бургас,2008

Изследване на нагласите на работодателите за приемане на работа на хора с увреждания, Бургас,2007

Социални проблеми на деца, лишени от родителски грижи от 1 то 3 години, Годишник, БСУ, 2007

Интегрирането на деца със специални образователни потребности в общообразователното училище – проблеми, специфика, перспективи, Бургас, 2007

Социално – педагогически аспекти на езиковата интерференция при деца билингви, „Веда словена-ЖГ“,сборник, 2006

Психосоциални аспекти на адаптацията на деца с комуникативни нарушения, Сб.“Активност и адаптация на личността в условия на …”Бургас, 2006

Ролята на семейството при социална интеграция на деца билингви, Бургас, Сб.,БСУ, 2006

Проблеми на интеграцията на деца с увреждания в общообразователно училище, БСУ, 2006

Негативните социални нагласи като проблем на интеграцията на деца със специални образователни потребности, БСУ,2006

Social – pedagogic aspects of speech therapy of bilinguals, „The educational heritage and dialogue….”, Bl-grad,2006

Компаративен анализ на дизграфии при ученици от начална степен на обучение на помощно и общообразователно училище, София,СУ, ФНПП, 2005

Сравнителен анализ на теоретичните постановки и логопедическата практика за съдържанието на подготви, Образование и изкуство, т.3, Шумен, 2004

Компаративен анализ на дизграфии при ученици от начална степен на обучение на помощно и общообразова, Обучение и възпитание…., София,СУ, ФНПП, 2004

Структура на езиково-говорните нарушения при деца с умствена изостаналост(9-13 год.), Сборник, т.1, БСУ, Бургас, 2004

Езиково-говорни нарушения при ученици от начална степен на обучение на помощно училище(II-IVклас), Годишник на БСУ, т.X, Бургас, 2004

Проблемът за съдържанието на подготвителния етап при логопедическа ревалидация на дизартикулии, Годишник на БСУ,т.9, 2004

  Доклади

Идеи детского духовно – нравственного развития и их проекции на будущее в Болгарии, Бобек, Алматы, Казхстан, 2012

Стратегически и организационно-административни проблеми при включване на деца със СОП в общообразователно училище и масова детска градина, НКПВ-Ст.Загора, 2011

Актуални проблеми при интеграцията на ученици със специални образователни потребности – стратегически, нормативни и организационни аспекти, НКМУ,БСУ, 2010

Конфликтът между възможности и потребности за речева комуникация като предпоставка за кризисно поведение при деца от 7 до 11 годишна възраст, НПС,Созопол,2007

Негативни аспекти на езиковата интерференция при деца билингви, IV есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен, 2006

Учителски нагласи за приемане и интегриране на деца със специални образователни потребности в общообразователно училище, НКМУ на БСУ, 2006

Фамилни взаимодействия при социална интеграция на деца билингви, НКМУ на БСУ,2005

Интеграцията на ромските деца – проблеми и перспективи, III есенна научна конференция на ФНПП на СУ, Китен, 2005

Сравнителен анализ на теорията и практиката при ревалидация на дизартикулии, ЮМНК, Шумен, 2004

Структура на езиково-говорните нарушения при деца с умствена изостаналост, Международна научна конференция,Бургас, 2004

Психосоциални аспекти на адаптацията на деца с комуникативни нарушения, Международна научна конференция, Благоевград, 2004

 

Учебни помагала

Интегриране на деца със специални образователни потребности (Учебно помагало за дистанционно обучение на директори), НИОД, Банкя, 2009

Интегриране на деца с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение (Учебно помагало за дистанционно обучение на директори), НИОД,Банкя, 2009

Информационно-обучителен и кризисен център по превенция на деца в риск (Наръчник в помощ на професионалиста), МАРК–ДИЗАЙН, Бургас,2008

 

Професионална и творческа дейност

От 2011г. и продължава: ЦИО ”Протекта” – провеждане на тематични квалификационни тренинги на учители и непедагогически персонал (обучении над 2000 учители) . Някои от темите:

·             Интегриране на деца със специални образователни потребности.

·             Разработване на документация и организация на педагогическия процес за деца със специални образователни потребности.

·             Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение.

·             Интегриране на деца с емоционални и адаптивни проблеми и отклоняващо се поведение.

·             Превенция на отпадането от училище.

·             Подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Педагогическа и социална адаптация на деца билингви.

 

  2011г. Член на работна група в МОМН за изготвяне на Стандарт за приобщаващо образование за деца с допълнителни педагогически потребности (СОП).

От 2009г. и продължава – провеждане на тематични квалификационни тренинги на учители и непедагогически персонал по покана на директорите (обучении над 1000 учители) . Някои от темите:

·         Организация на педагогияеската среда и методи за работа в мултикултурна среда.

·         Педагогическа и социална адаптация на деца билингви.

·         Мениджмънт на класа.

·         Интегриране на деца със СОП.

·         Интегриране на деца с емоционални и адаптивни проблеми и отклоняващо се поведение.

·         Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение

 

От 2010г. и продължава RAABE-България. Автор на обучителни модули и обучител на учители и непедагогически персонал по темите:

·         Подходи и методи за работа в мултикултурна среда и работа с деца – билингви;

·         Управление на гнева и контрол на агресивното поведение сред учениците;

·         Работа с деца с обучителни трудности и проблеми в поведението.

 

От 2009г. и продължава МОМН – Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО) гр. Банкя. Автор на учебни програми по темите:

·    Приобщаващо образование :„Интегриране на деца със специални образователни потребности”;

·    Приобщаващо образование :„Интегриране на деца с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”.

 

2008–2010г. МОМН – Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО),гр. Банкя. Обучител на директори на училища в системата на средното образование. Обучени над 600 директори по темите:

·    „Интегриране на ученици със СОП”,

·    „Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”;

 

Професионални области

 

Специална педагогика, Интеграция на деца със специални образователни потребности, Логопедия, Социална работа с хора с увреждания, Социална работа с деца с девиантно поведение, Социална и образователна интеграция на деца билингви, Мултикултурно образование, Методология на социалната и педагогическата протектология.

Приложения

 

Публикувано в sv