ЕКИП

Мария Дерижан

Мария Дерижан
Фамилия (ии), Собствено (и) име (на) Дерижан, Мария, Яни
Адрес ул.Яне Сандански, №17, А, гр. Благоевград, 2700, държава Р. България
Телефон   Мобилен телефон: 0878251095
Факс  
E-mail maria.derijan@mail.bg

 

   
Националност българка
   
Дата на раждане 01.07.1985
   
Пол жена
   
Предпочитана длъжност / Сфера на работа Експерт – обучител
   
Трудов стаж  
   
Дати Август, 2013 г. и продължава
Заемана длъжност или позиция Консултант дистанционно обучение по проект: ”Квалификация на педагогическите специалисти”, раздел „Обучение на учители от масови детски градини и общообразователни училища за работа с деца със СОП”
Основни дейности и отговорности Консултиране и обучение на педагози чрез платформа за дистанционно обучение СИДО на НИОКСО
Име и адрес на работодателя „Ей Пи Адванс”ЕООД, гр. София, ул. Джеймс Баучер, 23
   
Дата Юли, 2013г. и продължава
Вид на дейността или сферата на работа Образователна
Заемана длъжност или позиция Експерт – обучител
Основни дейности и отговорности Провеждане на присъствени обучения на педагози от масови детски градини и общообразователни училища по темата „Работа с деца със СОП”
Име и адрес на работодателя „Ей Пи Адванс”ЕООД, гр. София, ул. Джеймс Баучер, 23
   
Дата 2008г. и продължава
Вид на дейността или сферата на работа Образователна, социална
Заемана длъжност или позиция Съучредител, мениджър, обучител
Основни дейности и отговорности Организиране и реализиране на обучения и социални практики за педагози и деца
Име и адрес на работодателя Фондация „Мечта”, гр. Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 23
   
Дата 2011г. и продължава
Вид на дейността или сферата на работа Образователна
Заемана длъжност или позиция Обучител
Основни дейности и отговорности Организиране и провеждане на обучения – тематични квалификации в учители от детски градини и основни училища в България
Име и адрес на работодателя ДЗЗД Център за иновации в образованието „Протекта”
   
Образование и обучение  
Дати Септември, 2011г. и продължава
Наименование на придобитата квалификация Магистър социален консултант и психолог
Основни предмети/застъпени професионални умения Планиране и реализиране на социално-консултативни дейности с деца и семейства в риск
Име и вид на обучаващата или образователната организация Бургаски свободен университет
Ниво по националната класификация Аналитични специалисти – магистър
   
Дати 2008 – 2010г.
Наименование на придобитата квалификация Магистър по артистични психо-социални практики (семестриално завършено)
Основни предмети/застъпени професионални умения Разработване и реализиране на психо-социални практики
Име и вид на обучаващата или образователната организация НБУ гр. София
Ниво по националната класификация Аналитични специалисти – магистър
   
Дати 2004 – 2008г.
Наименование на придобитата квалификация Бакалавър по философия
Основни предмети/застъпени професионални умения Базисни компетентности в областта на философията и философските науки
Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Ниво по националната класификация Аналитични специалисти – бакалавър
   

 

Дати 1999 – 2004г.
Наименование на придобитата квалификация Завършено средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения Базисни компетентности в основите на природо-математическите и хуманитарните науки.
Име и вид на обучаващата или образователната организация Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов”, гр. Благоевград
Ниво по националната класификация Специалист
   

 

Майчин (и) език (езици) Български
   

 

Чужд (и) език (езици) Английски език
Самооценяване   Разбиране Разговор Писане
    Слушане

С 1

Четене

С 1

Участие в разговор

С 1

Самостоятелно устно изложение

С1

С 1
 Френски език     С 1   С 1   С 1   С 1   С 1
Руски език     Б 1   Б 1    Б 1   Б 1   Б 1
  (*) Единни европейски критерии за познания по езици
   
Социални умения и компетенции Упражнявани социални умения за общуване с младежи в мултикултурна среда в САЩ, Швеция, Франция,  в региони със смесено население в България.
   
Организационни умения и компетенции ·         Ръководител на детски парламент в гр. Благоевград.

·         Иницииране и реализиране на редица благотворителни дейности със социално значими цели – анти дрога, анти СПИН, кампании за вело алеи в Благоевград и др.

·         Член на редколегията на сп.”Югозападни листи”, изд. на Философски факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, гр. Благоевград

 

   
Технически умения и компетенции  
   
Компютърни умения и компетенции Mikrosoft Ofice, Exell, Power Poimt
   
Артистични умения и компетенции Любител музикант – пеене и танцуване
   
Други умения и компетенции ·         Създаден и поддържан собствен блог за здравословно хранене

·         Създадена собствена БИО ферма за отглеждане на хумус

   
Свидетелство за управление на МПС Категория Б, М
   
Допълнителна информация Публикации:

 

1.      2009. в съавт. On some aspects concerning the basics of social work. A field research on examining youngsters’ attitudes towards charity and compassion in Bulgaria – historical backgrounds and present-day status., Asklepii, Sofia.

 

2.      2007 г. „В отговор на един опит”, сп.”Югозападни листи”, изд. На Философски факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, гр. Благоевград

 

3.      2004 – 2008г. Редовни участия с публикации във философки университетски вестник „Аргумент” на ФФ на ЮЗУ „Н. Рилски”, гр. Благоевград.

 

Участия в обучителни форуми за повишаване на личностните умения:

 

2012 год. София. Обучителен семинар: „Семинар за интерактивни методи на обучение: организиране и провеждане на лагери”, организатор Корпус на мира, България.

 

Провеждане на обучения с възрастни (педагози) и деца и ученици – проведени над 25 обучения. По-важни :

 

·         2014год. януари – март – дванадесет еднодневни и двудневни обучения с педагози от основни училища и детски градини по теми: „Екипи и екипни взаимодействия в училище и детската градина”, „Техники за оптимизиране на взаимодействието „Семейство-училище”

·         2013 год., юли – август – четиринадесет петдневни модулни присъствени обучения по проект на МОМН „Квалификация на педагогически специалисти”, раздел „Обучение на педагози за работа с деца със СОП”

·         2013 г., септември – обучение на учители от помощно училище-интернат с. Долно Драглище. Тема:”Портфолиото на учителя”

·         2013 г. март – обучение на учители от ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив. Тема:”Портфолиото на учителя и на ученика”

·         2013 год. февруари – обучение на учители от ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив. Тема:”Портфолиото на учителя и на ученика” – първа част.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ·         2012 г. октомври. Обучение на учители от ЦДГ”Синчец”, гр. Плевен. Тема:”Професионалният стрес при учителя”

·         2012г. октомври. Обучение на учители от ОУ”Св. Кл. Охридски”,гр. Плевен. Тема:”Организация на педагогическата учебна среда”

·         2012г. септември. Обучение на учители от ПУ”Св. Паисий Хилендарски”, гр. Благоевград. Тема:”Превенция на насилието и тормоза в училище. Техники за справяне с неприемливо поведение”.

·         2012г. юни. Обучение на директори и учители от ОУ”В.Левски”, гр. Провадия. Тема:”Оптимизация на педагогическите процеси в детската градина и в училището”.

·         2012г. май. Обучение на учители от ОУ”Хр. Ботев”,гр. Поморие. Тема:”педагогически стратегии на взаимодействието училище – семейство”.

·         2012г. май. Обучение на учители от ОУ”Хр. Ботев”,гр. Ахелой. Тема:”педагогически стратегии на взаимодействието училище – семейство”.

·         2010г. май. Обучение на учители от ОУ „Хр. Ботев”, с. Паничери. Тема:”Оптимизация на екипната работа”

 

 

   

 

 

 

 

 

Публикувано в sv