ЕКИП

МАРИЯ МИХАЙЛОВА КАВДАНСКА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА КАВДАНСКА
Име   Мария Михайлова Кавданска
Адрес   ул. Иван Михайлов № 66, Благоевград, 2700, Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Факултет по педагогика
Телефон   +359 888 435 189; +359 876 80 76 80
Факс    
E-mail   kavdanska@swu.bg; kavdanska@abv.bg
Националност   Българска
Дата на раждане   16. 08. 1954 г.
Трудов стаж  
            Дати (от-до)   1978 – 1979 г.
Име и адрес на работодателя   ЦДГ № 12 гр. Благоевград

 

Вид на дейността или сферата на работа   Образование
Заемана длъжност   Детски учител
     
• Дати (от-до)   1980 – 1981
• Име и адрес на работодателя    

ЦДГ № 12 гр. Благоевград

• Вид на дейността или сферата на работа   Образование
• Заемана длъжност   Директор
     
• Дати (от-до)   1981- 1984
• Име и адрес на работодателя   ОДЗ № 4 Благоевград
• Вид на дейността или сферата на работа   Образование
• Заемана длъжност   Методист
     
• Дати (от-до)   1984 – и по настоящем
• Име и адрес на работодателя   Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Факултет по педагогика, ул. Иван Михайлов № 66, Благоевград, 2700
• Вид на дейността или сферата на работа   Образование
• Заемана длъжност   Преподавател (главен асистент; доктор)
     
Образование и обучение  

 

• Дати (от-до)   1974 – 1979
• Име и вид на обучаващата или образователната организация   Софийски университет «Св. Климант Охридски», Философски факултет
• Наименование на придобитата квалификация   Образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионална квалификация – педагогика
• Дати (от-до)   Дата на защита 15. 10. 2009 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация   ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултет по педагогика
• Наименование на придобитата квалификация   Образователната и научна степен „доктор”,

Тема на дисертацията: „Интегриране на икономически понятия в технологичното обучение на учениците от началния етап на основното образование“

 

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 
Майчин език   Румънски, български

 

Други езици

 

    Руски
Четене   отлично
Писане   основно
Разговор   добро

 

 

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и   екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

  Работа в екип;

Комуникативност;

Толерантност;

Емпатия;

Умения за решаване на конфликти.

От 1998 – 2000 г.   участие в подготовката,организацията и провежданито на Първи и Втори Международен студентски филмов фестивал “Униарт – 1998” и “Униарт – 2000”.

Участие в НПО:

1995 г. -2003 г . -член на Младежки образователен център “Алтернативи” Благоевград.

1997 г. – 2002 г. член на Българско Академично Сдружение за Изкуства “УНИАРТ” гр. София.

 

 

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

  Планиране, организиране и координиране на дейности;

Гъвкавост, креативност, инициативност, решителност;

Разработване и управление на проекти.

 

От 1993 до 1999 г. – член на Факултетния съвет на Факултета по техника и технологии.

От 1993 до 1997 г. – Мениджър на Факултета по техника и технологии.

От 1996 – 2003 г. – член на Управителния и Контролния съвет на МОЦ “Алтернативи” Благоевград.

От 2014 г.- координатор за Югозападна България на INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT – SKOPJE, Republic of Macedonia

 

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

   

Microsoft Windows

Microsoft Office 2003/2007/2010

Internet

 

 

 

Участие в проекти   1998г.- 1999г. – участие в разработване на учебна литература по проект “Училище за всеки” на ФАР-МОН ФG 96. 05-02

2001г. – разработка и реализация на Проект “Ръка за сирака” – програма “Социално подпомагане и интеграция” на ФРМС.

2002 г. – участие в разработване на учебна литература по Проект “Мостове за мир”, финансиран от Отворено общество – Ню-Йорк, чрез НА “Дебати”.

2003г. – Проект ”Обучение в условията на пазарна икономика” – Международен проект на СУ “Св. Кл. Охридски” и Лондонски университет (І модул).

2004 г. – Проект ”Обучение в условията на пазарна икономика” – Международен проект на СУ “Св. Кл. Охридски” и Лондонски университет (ІI модул).

2007 г. – Проект ”Система за развитие и поддържане на продължаващото професионално обучение в община Сандански” – Проект на катедра „Технологично обучение и професионално образование” ФП, ЮЗУ „Н. Рилски” Благоевград.

2010 г. – Ръководител на проект „Модел за развитие на икономическата култура на студентите от специалности ПНУП, НУПЧЕ И ПУПЧЕ в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

2012 г.- Проект „Учебни постижения на студентите от Факултeта по педагогика в условията на смесено (традиционно и електроннно) обучение”.

2012 г. – Проект BG051PO001-3.1.04 „Подобряване качеството на общото образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” при Министерство на образованието , младежта и науката на РБългария.

2013 – 2014 г. – Проект BG051PO001-4.1.05 „Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

2013 – 2014- 2015 г. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНСТСКИ ПРАКТИКИ” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Академичен наставник.

2014 г. Проект „Учебната дейност на студентите от професионално направление Педагогика – структура и педагогическа регулация” – ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград

 

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИЧНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРМАЦИИ   1.       Съюз на учените в България;

2.       INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT – SKOPJE. Republic of Macedonia

 

Участие в професианални изяви с конкретна практическа стойност и обучителни семинари   1994 г. – Икономическото образование на учениците в СОУ. гр. Варна;

1995 г. – Ръководител на национален семинар: Икономически знания в I – IV клас на СОУ. гр. Благоевград;

1995 г. – Работна група на МОН за изработване на Програма за икономически знания в СОУ. гр. София;

1996 г. – Междукултурно сътрудничество на общностите в България. гр. Бургас;

1997 г .- Икономически знания в СОУ. гр.Банкя;

1998 г. – Планиране и управление на финанси от НПО;

2001 г. – Обучение в условията на пазарна икономика – I модул, гр. Велинград (тренинг-обучение по съвместен проект на Лондонски университет и СУ “Св. Кл. Охридски”).

2002г. – Обучение в условията на пазарна икономика – II модул. гр. София; (тренинг-обучение по съвместен проект на Лондонски университет и СУ “Св. Кл. Охридски”).

2 008 г.   – Обучителен семинар с детски учители в ОДЗ № 2 гр. Благоевград – „Съвременни аспекти на конструктивно-техническите и битови дейности в ДГ”

2010 г. – Обучителен семинар с детски учители от ЦДГ № 1 Благоевград – „ Стратегии за икономическо възпитание на децата от предучилищна възраст”.

2010 г. – Обучителен семинар ”Икономически знания в начална училищна възраст” съвместен проект на Националния съвет за икономическо образование, Ню Йорк , САЩ и Асоциация за икономическо образование в България. гр. Варна.

2013 г. –   Обучителен семинар с детски учители в ЦДГ № 1 гр. Благоевград – „Съвременни аспекти на конструктивно-техническите и битови дейности в ДГ”

2014 г. Обучителен семинар Формиране на организационни умения у децата от предучилищна възраст в процеса на трудовата дейност.

2014 г. – – Обучителен семинар с детски учители в ОДЗ № 2 гр. Благоевград – „ Стратегии за икономическо възпитание на децата от предучилищна възраст”.

 

Публикувано в sv