ЕКИП

Николай Цанков

Николай Цанков

АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ЦАНКОВ, НИКОЛАЙ, САШКОВ Адрес УЛ. ИВАН МИХАЙЛОВ № 66, БЛАГОЕВГРАД, 2700, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Телефон +359887226639 Факс E-mail ntzankov@abv.bg ntzankov@swu.bg
Националност Българска Дата на раждане 18.06.1976 Г.
ТРУДОВ СТАЖ • Дати (от-до) 20.09.2002 Г. – 01.09.2004 Г. • Име и адрес на работодателя VІІ СОУ „Кузман Шапкарев”, Благоевград • Вид на дейността или сферата на работа Образование • Заемана длъжност Учител по химия и опазване на околната среда • Дати (от-до) 22.02.2007 г. – 30.06. 2007 г. • Име и адрес на работодателя Частна профилирана гимназия „Джон Атанасов“, Благоевград • Вид на дейността или сферата на работа Образование • Заемана длъжност Учител по химия и опазване на околната среда • Дати (от-до) 12.03.2007 г. – 30.06.2007 г. • Име и адрес на работодателя Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“, Благоевград • Вид на дейността или сферата на работа Образование • Заемана длъжност Учител по химия и опазване на околната среда • Дати (от-до) 01.09.2008 г. – и по настоящем • Име и адрес на работодателя Частна професионална гимназия по предприемачество и нови технологии „Полет“, Благоевград • Вид на дейността или сферата на работа Образование • Заемана длъжност Учител по природни науки • Дати (от-до) 01.09.2004 г. – и по настоящем • Име и адрес на работодателя Югозападен Университет „Неофит Рилски”, Факултет по педагогика, ул. Иван Михайлов № 66, Благоевград, 2700 • Вид на дейността или сферата на работа Образование • Заемана длъжност Преподавател (доцент)
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до) 15.09.1995 г. – 30.06.2000 г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ „Неофит Рилски“, Природо-математически факултет

2
• Наименование на придобитата квалификация
Образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионална квалификация учител по химия и физика • Дати (от-до) 15.09.2000 г. – 30.08.2001 г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ „Неофит Рилски“, Природо-математически факултет • Наименование на придобитата квалификация Образователно-квалификационна степен „Магистър” по физика, специализация биофизика • Дати (от-до) 01.09.2002 г. – 01.09.2003 г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ „Неофит Рилски“, Природо-математически факултет • Наименование на придобитата квалификация Допълнителна квалификация – учител по информатика • Дати (от-до) 30.06.2006 г. – 30.06. 2009 г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултет по педагогика • Наименование на придобитата квалификация Образователната и научна степен „доктор”, Тема на дисертацията: „Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране (гимназиален етап на средната образователна степен)“ ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Работа в екип; Комуникативност; Толерантност; Емпатия; Умения за решаване на конфликти.
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Планиране, организиране и координиране на дейности; Гъвкавост, креативност, инициативност, решителност; Разработване и управление на проекти.
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Microsoft Windows Microsoft Office 2003/2007/2010 SPSS Internet Системи за електронно обучение

3
УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИАНАЛНИ ИЗЯВИ С КОНКРЕТНА ПРАКТИЧЕСКА СТОЙНОСТ И ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ
1. Цанков, Н. (2003). Участие в работен семинар на МОН и Световната банка „Модернизация на образованието. Квалификация на учителите. Обучение и подкрепа на педагогическите кадри“. Обучение на учители, които преподават в 12. клас, (04. 2003), Благоевград. 2. Цанков, Н. (2003). Участие в работен семинар „Дидактически технологии в обучението по химия“. (30-31.05.2003), Ботевград. 3. Цанков, Н. (2004). Научна сесия „Педагогическата наука – традиции и перспективи“. Значимостта на общуването като възпитателно взаимодействие в новите педагогически реалности, (09.12.2004), Благоевград. 4. Цанков, Н. (2007). Програма „Съвместни тренниг-програми“ Гърция-България – Институт за работната ръка/Конфедерация на работниците в Гърция, Фонд за Европейско регионално развитие; (The Institutions and Bodies of the European Union in the frames of the Community Initiative INTERREG IIIA/PHARE CBC, duration – 60 hrs theoretical training and 20 hrs practice) Институт за работната ръка/Конфедерация на работниците в Гърция, Фонд за Европейско регионално развитие – проект INTERREG IIIA. Институции и органи на Европейския съюз, (22.11-01.12. 2007), Ксанти, Гърция. 5. Участие в комисия по оценяване във ВТОРО ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Инициатор: Осмо СОУ „Арсени Костенцев“; Организатори: Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, РИО Благоевград, Община Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“; Място на провеждане: Осмо СОУ „Арени Костенцев“; (24.04.2010 г.) – VІІІ СОУ „Арсени Костенцев”, Благоевград. 6. Участие в обучение организирано в съответствие с изискванията за професионална квалификация на учителите от Междуучилищен център за трудово политехническо обучение. Лекция на тема „Образователна диагностика. Равнища. Съвременни визии и методики” и провеждане на тренинг с учителите по техника и технологии насочен към развитието на умения за разработване на система от критерии и показатели за оценка на постиженията на учениците – 10-11.02.2011 г. 7. Участие в комисия по оценяване (член на жури) в ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. Инициатор: Осмо СОУ „Арсени Костенцев“; Организатори: Осмо СОУ „Арсени Костенцев“, РИО Благоевград, Община Благоевград и ЮЗУ „Неофит Рилски“; Място на провеждане: Осмо СОУ „Арени Костенцев“, (30.04.2011 г.) – VІІІ СОУ „Арсени Костенцев”, Благоевград. 8. Цанков, Н. (2011). Участие в конференция на тема „Кариерното развитие на кадри на Югозападен Университет „Неофит Рилски” и тристранна среща Ректор – Бизнес – Кадри. 11.11.2011 г., Благоевград. 9. Цанков, Н. (2012). Участие в семинар на тема: „Технологията „Разширена реалност” за по-добро образование”. Семинарът е част от проект, осъществяван от Институт за подготовка на служители в международни организации с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”. Основната цел е създаването на ново поколение ИТ базирани средства, подкрепящи образователните институции в изпълнение на обучение по ефективен и атрактивен начин. (3031.03.2012 г.) – хотел „Дипломант Плаза”, гр. Луковит. 10. Цанков, Н. (2012). Участие в семинар на тема: “Инструментариум за изготвяне на местни стратегии за учене през целия живот“. Семинарът е част от проект, осъществяван с директната финансовата подкрепа на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“. Основната цел на проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии, матрици, ръководства и други помощни средства, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни Стратегии за учене през целия живот и в същото време да стимулират процеса по валидиране на предходно придобити знания и умения от страна на жителите на съответната територия. (0304.07.2012 година) – хотел Здравец, гр. Велинград. 11. Цанков, Н. (2012). Лектор (медиатор) в обучение организирано в съответствие с изискванията за професионална квалификация на учителите от СОУ „Елин Пелин”, село Руен, обл. Бургас на тема „Оптимизация на педагогическия процес”- 01.11.2012 г., Велико Търново, хотел Етър.

4
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 1. Качеството на образованието на студентите-педагози: учебни програми и реалности, член на екип, (2006-04-20 – 2007-04-20), финансираща организация – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград; 2. Място на интерактивните методи на обучение в работата на университетския преподавател, член на екип, (2006-04-20 – 2007-04-20), финансираща организация – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград; 3. Предпоставки за ефективност на интерактивните методи във висшето образование, член на екип, (2006-09-01 – 2009-09-01), финансираща организация – МОН; 4. Възможности за повишаване качеството на висшето образование на бъдещите педагози чрез компетентностния подход, ръководител (индивидуален) преподавателски проект, (2008-04-07 – 2008-12-30), финансираща организация – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград; 5. Образователен модел и информационна среда за обучение на докторанти по научни специалности 05.07.00. Педагогика, член на екип, (2008-04-10 – 2009-04-10), финансираща организация – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград; 6. Развиване на трансверсалните компетентности на учениците (на примера на компетентността за учебно-познавателно моделиране), ръководител на проект, (2009-0304 – 2009-12), финансираща организация – ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград.
ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИЧНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФОРМАЦИИ
1. Съюз на учените в България; 2. Европейска асоциация за химически и молекулни науки; 3. Федерация на научно-техническите съюзи; 4. Българо-Холандско дружество за приятелство; 5. Съюз на физиците; 6. Съюз на химиците.

5
ПУБЛИКАЦИИ МОНОГРАФИИ 1. Цанков, Н., Л. Генкова. (2009). Компетентностният подход в образоването. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград; ISBN 978-954680-630-7; рецензенти: проф. д.п.н. Яна Рашева-Мерджанова, доц. д-р Здравка Малчева. 2. Цанков, Н. (2010). Моделирането в научното и учебното познание (теоретични аспекти). Издателство „Авангард Прима”, С., ISBN 978-954-323-662-6, рецензенти: проф. д-р Петър Петров , доц. д-р Ганчо Ганчев. 3. Цанков, Н. (2013). Компетентност за познавателно моделиране (дидактическа конкретизация и развитие). Издателство „Авангард Прима”, С., ISBN 978-619160-204-9, рецензенти: проф. д-р Петър Петров , доц. д-р Людмила Генкова, д-р Милена Левунлиева.
СТУДИИ 1. Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа конкретизация. В: сп. „Педагогика“ бр. 7-8 (2009), год. ХІХ, с. 82-101, ISSN 08613982. 2. Цанков, Н. (2010). Проект за развиване на компетентност за учебнопознавателно моделиране. В: сп. „Педагогика“, бр. 2 (2010), год. ХХ, с. 34-54, ISSN 0861-3982. 3. Цанков, Н. (2010). Технология-инвариант за развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране. В: сп. „Педагогика“, бр. 6 (2010), год. ХХ, с. 45-59, ISSN 0861-3982. 4. Цанков, Н. (2011). Мотивационна динамика и интерес на учениците в условията на проблемно-базирано обучение в средното училище. В: Стратегии за образователна и научна политика, година ХIХ, Брой 3, ISSN 1310-0270, с. 239255. СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ В ГОДИШНИЦИ И СБОРНИЦИ 1. Цанков, Н. (2002). За реализацията на студентите и качеството на учебните планове във Висшите училища. В: сб. доклади от Втора научно-практическа конференция „Качеството на Университетското образование-опит, европейски измерения и нови предизвикателства“, (338-340), Благоевград. 2. Цанков, Н. (2003). Химичният експеримент и моделирането в учебното съдържание по Природознание в 6. клас. В: Химия, год. XII, кн. 1, ( 25-29). 3. Цанков, Н. (2003). Вечер на химията в Благоевград. В: Химия, год. XII, кн. 3, с. 166. 4. Цанков, Н. (2004). За някои разрушителни влияния на средата върху портландциментовия камък и химичните знания от 7. и 8. клас. В: Химия, год. XIII, кн. 1. 5. Цанков, Н., Р. Бояджиева. (2004). Една инициатива се превръща в традиция в най-голямото Благоевградско училище. В: Химия, год. XIII, кн. 2, ( 89-90). 6. Цанков, Н., М. Цачева. (2004). Междупредметният семинар, като форма за реализиране на междупредметните връзки в обучението по химия и физика в средното училище. сб. доклади от XXXII Национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема “ Интердисциплинарен подход в обучението по физика“, (186-188), Благоевград. 7. Цанков, Н. (2004). Реализиране на интердисциплинарните връзки на физичните и химичните знания в обучението по Природознание в 6. клас чрез учебния експеримент и моделирането. В: сб. доклади от XXXII Национална конференция по въпроси на обучението по физика на тема “ Интердисциплинарен подход в обучението по физика“, (174-177), Благоевград. 8. Цанков, Н., Р. Русев. (2004). Върху междупредметните връзки в обучението по химия и физическото възпитание в средното училище. В: сб. доклади от Научна конференция с Международно участие „Физическото възпитание и спорта в образователната система“, (100-103), Благоевград. 9. Цанков, Н. (2004). Превенция на наркотичната зависимост чрез спорт и физическо възпитание. В сборник: „Физическото възпитание и спортът в образователната система“ – Научна конференция с международно участие, Благоевград.

6
ПУБЛИКАЦИИ 10. Цанков, Н. (2004). Възможност за моделиране на логически връзки в раздела „Превръщане на веществата“ при обучението по „Човекът и природата“ в 6. клас. В: Химия, год. XIII, кн.6, (423-426). 11. Tsankov, N., E. Karashtranova. (2005). Towards a Possibility of Applying Information Technologies (SPSS) in the Processing of Data from Pedagogical Experiments. Published in „The Educational Heritage and Dialogue In The European Pedagogical Space“. 12. Малчева, Здр., Д. Цацова, Н. Цанков. (2005). Иновационни варианти на учебнопознавателната дейност в средното училище. В: списание „Химия“, год. XIV, кн. 2, (85-90). 13. Цанков, Н. (2005). Учениците и употребата на психо-активни вещества. В: Обществено възпитание, 2/2005, год. XXXXIIV, (22-24). 14. Цанков, Н. (2005). Значимостта на общуването във възпитателния процес в новите педагогически реалности. В: Сборник – Педагогическата наука: приемственост и обновление, УИ „Неофит Рилски“ Благоевград. 15. Цанков, Н. (2005). Роля на възпитанието и актуалните измерения на общуването в създаването на нов комуникативен модел в училище. В: сп. „Химия“ , ХІV, кн. 5, (464-468). 16. Цанков, Н. (2005). Особености на конструирането на модел за личностноориентирано образование в съвременното българско училище. В сборник доклади от научна сесия „Личностното развитие на учениците в съвременното образование и общество“, Бл., под редакцията на Д.Г.Димитров, А. П. Тряпицина, В. В. Горбенко (ISBN -10: 954-680-400-2; ISBN13: 978-954-680-400-6). 17. Tsankov, N. (2006). Foundations of didactic modelling. В: сборник материалы Междунаровной научно-практической конференции: „Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе“, Мозырь, Беларус (Белоруска ССР). 18. Гювийска, В., Н. Цанков. (2006). Урокът и неговите модели (методологични аспекти на дидактическото моделиране). В сборник материалы Междунаровной научно-пректической конференции: „Современные подходы к подготовке учителя в высшей школе“, Мозырь, Беларус (Белоруска ССР). 19. Цанков, Н. (2006). Целеполагане, мотивация и диагностика на постиженията в образованието в условията на промени. В: Сборник научни статии от Втората национална конференция по психология „Активност и адаптация на личността в условията на промени“- том 1; с. 207; УИ „Св. Климент Охридски“, С. 20. Цанков, Н. (2006). Аспекти на приложение и функции на моделирането в образователния процес. В: сб. Юбилейна национална научна конференция с международно участие „20 години СУБ-клон Смолян“, Научни известия, Специално юбилейно издания, електронно издание ISBN 978-954-8329-87-3, (212- 224). 21. Цанков, Н., Ив. Дамянов (2006). Модели и моделиране в обучението – използване на информационните технологии за изграждане на опростени модели. В: сп. „Начално училище“ бр. 6, (52-59). 22. Цанков, Н. (2007). Компетентността за моделиране и системата трансверсални компетентности на ученика. В: сборник доклади от ІV Балкански конгрес 22-24 юни 2007 г. – Стара Загора “Образованието, Балканите, Европа”, том 2, с. 390, ISBN 978-954-314-042-8. 23. Levunlieva, M., N. Tsankov (2007). Towards the Use of the Model Method in the Teaching of English Grammar and Voicabulary. Scientific Research – Volume 5/2007, Electronic Issue – ISSN 1312-7535, South-West University Neofit Rilsky, Blagoevgrad. 24. Малчева, Здр., Н. Цанков (2007). Интегрирана подготовка в сферата на природонаучното знание за студентите педагози – актуална необходимост при усвояване на европейските ценности. В: сборник доклади от Научнопрактическа конференция „Педагогическото образование в България – състояние и тенденции“, Благоевград, 2007, том 1, с. 133, ISBN 978-954-680462-4, Университетско издателство „Неофит Релски“, Бл.
ПУБЛИКАЦИИ 25. Малчева, Здр., Н. Цанков, Ат. Чапкънов (2007). Интегралните връзки между природните науки като фактор за постигане на качество на образованието. В: сборник резюмета, доклади и научни съобщения от 42-ра Национална Конференция на учителите по Химия „Качество на обучението по химия в средното училище“ (25-27.10.2007), Пл. 26. Цанков, Н. (2007). Компетентност за моделиране и възможности за нейното

7
формиране чрез обучението по химия. В: сборник резюмета, доклади и научни съобщения от 42-ра Национална Конференция на учителите по Химия „Качество на обучението по химия в средното училище“ (25-27.10.2007), Пл. 27. Цанков, Н. (2007). Необходимост от формиране на компетентност за моделиране в обучението на учениците от гимназиалния етап на средното училище. В: Годишник „Наука – образование – изкуство“, СУБ; том І – част 2, с. 218, Благоевград, УИ, ISBN 978-954-680-529-4. 28. Tsankov, N. (2007). The role of information technologies for modelling competence development. В: сборник материали от ІІІ Международна научно-практическа Интернет конференция“, Мелiпотоль, 2007, с. 63. 29. Цанков, Н. (2007). Предизвикателства при превенция на употребата на психоактивни вещества сред учениците. В: сборник статии: Децата, семейството и обществото в началото на ХХІ век – реалности, перспективи, решения; с. 252, Издаделска къща „Камея Дизайн“ ООД; ISBN 978-954-629-008-3. 30. Цанков, Н. (2007). Активност и личностно отношение на учениците към употребата на наркотични вещества. В: сборник доклади от ІІІ Национална конференция с международно участие – „Личност, социална среда, активност“, 2006., Бл., съставител – П. Николов, УИ „Неофит рилски“, Бл., ISBN 978-954-680-486-0. 31. Цанков, Н., М. Левунлиева. (2007). Формиране на знания за природата чрез съчетаването на езиковата метафора и моделирането. В: списание „Образователни алтернативи“, Книга 1, Инфо Инвест, ISSN 1313-2571, (електронна версия); (7-14). 32. Цанков, Н. (2008). Място на компетентността за моделиране в системата ключови компетентности на учениците. В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество, том 2, с. 78, ISBN 978-954-680-536-2. 33. Цанков, Н. (2008). Интерактивна същност на технологията за формиране на компетентност за моделиране в обучението по природни науки в средното училище. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХVІІІ в 5, Природни науки, МЕТОДИКА, Университетско издателство, ISSN 1311-834X, (124-133). 34. Tsankov, N. (2008). Foundations of the Modelling in Education and its Cognitive Character. Journal of the Faculties of Edeucation – a Refereed Annual Research Journal issued by the Faculties of Education – University of Aden, Yemen, №9 August 2008 p.33-41 National Library Aden 22/2001. 35. Цанков, Н. (2008). Съчетаване на моделирането и интерактивните методи в обучението на учениците от средното училище. В: Годишник „Наука – Образование – Изкуство“; том 2; Съюз на учените – Благоевград, Университетско издателство, с. 681. 36. Цанков, Н. (2008). Компетентността за познавателно моделиране в обучението на учениците от средното училище. В: Научни трудове, том ІІІ, част І, Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализация“, Издателство „Дъга – ЙК“, Кърджали, с. 116, ISBN 978 954 9634 33 4. 37. Плачков, С., Н. Цанков. (2008). Същност на релацията умения – компетентност. В: Научни трудове, том ІІІ, част І, Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализация“, Издателство „Дъга – ЙК“, Кърджали, с. 97, ISBN 978 954 9634 33 4. 38. Цанков, Н., К. Станкова. (2008). Ролята на целеполагането и мотивацията в модела за личностно-ориентирано образование в съвременното училище. В: сборник материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Физическото възпитание и спортът в образователната система“ (8-9 ноември, Благоевград), с. 253.

8
ПУБЛИКАЦИИ 39. Цанков, Н. (2008). Проучване и оценка нивото на мотивация за обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание. В: сборник материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Физическото възпитание и спортът в образователната система“ (8-9 ноември, Благоевград), с. 158. 40. Цанков, Н. (2008). Повишаване качеството на висшето образование на бъдещите учители чрез прилагане компетентностния подход. В: сборник доклади от Научна конференция с международно участие „Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование“, 13-15 юни, 2008, Бургаски Свободен Университет, ISBN 978-954-9370-61-4. 41. Цанков, Н. (2008). Ключовите компетентности – основа за интеграция на образованието в Европейския съюз. В: Годишник (том шести) – Интеркултурен диалог и интеграция, Факултет по изкуствата, ЮЗУ, ISBN 978-954-680-568-3, с. 84. 42. Цанков, Н. (2008). Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране – едно изследване в обучението по Химия и опазване на околната среда. В: Химия, год. ХVІІ, кн. 6, ISSN-0861-9255, ( 424-438). 43. Цанков, Н. (2009). Образователната компетентност за моделиране – предмет на развиваща дидактическа технология в обучението по Химия и опазване на околната среда. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХІХ В 5, Природни науки, методика, ISSN 1311-834X, (100-112). 44. Цанков, Н. (2009). Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране (гимназиален етап на средната образователна степен). Автореферат за присъждане на образователната и научна степен „доктор”- СНС по Педагогика при ВАК, С. 45. Дамянов, Ив., Н. Цанков. (2009). Защита на личните данни и училищните интернет сайтове. В: списание Педагогика бр. 5-6, ISSN 0861-3982, (81-87). 46. Цанков, Н. (2009). Ти си докторант – а сега на къде? А аз вече бях! В: сборник научни студии и доклади „Третата степен на висшето образование“, Университетско издателство „Неофит Рилски“, ISBN 978-954-680-622-2, (102107). 47. Tsankov, N. (2009). The modeling competence as a transversal key competence in learning. The 5th International Balkan and Science Congress ‘Education in the Blakans today’ (journal) volume1, p.415-420. 48. Цанков, Н. (2009). Концептуализация на идеен проект за развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране в обучението. В: „Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество“ (том ІІІ), УИ „Неофит Рилски“; ISBN 978-954-680-638-3; (60-75). 49. Левунлиева, М., Ас. Цветкова, Ян. Рангелова, Н. Цанков. (2009). Ролята на дидактическото моделиране в ранното чуджоезиково обучение. В: Международный сборник научных трудов – „Моделирование учебновоспитательного процесса в ВУЗЕ и школе“, ISBN 978-5-94809-407-6, ( 99-109). 50. Цанков, Н. (2009). Теоретически и приложни аспекти на моделирането в обучението. В: Международный сборник научных трудов – „Моделирование учебно-воспитательного процесса в ВУЗЕ и школе“, ISBN 978-5-94809-407-6, (124-134). 51. Tsankov, N., Y. Kovachka. (2010). Professional Reflection on Teaching as Part of Teachers’ Professional Competence. Quality Education For All Through Improving Teacher Training – UNESCO Sub-Regional Conference of the Countries From South East Europе. PARADIGMA, Sofia, ISBN 978-954-326-120-8, (pp. 127-130). 52. Цанков, Н., Ек. Бонева. (2010). Компютърните тестове с Power Point – средство за образователна диагностика в средното училище. В: сп. „Педагогика“, бр. 3 (2010), год. ХХ, ISSN 0861-3982, с. 57-68.

9
ПУБЛИКАЦИИ 53. Цанков, Н., М. Левунлиева. (2010). Конструктивистката идея в метода на интелектуалните карти. В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (том IV), УИ „Неофит Рилски”, ISSN 1314-1996, (160170), Благоевград*Санкт-Петербург. 54. Цанков, Н., Ив. Дамянов. (2010). Компютърно-базирано адаптивно тестиране като метод за образователна диагностика. В: сп. „Начално училище”, бр. 3, с. 2134. 55. Ковачка, Юл., Н. Цанков. (2010). Методическата рефлексия – ключова предпоставка за ефективност на интерактивните методи. В: сборник с научни статии от научна конференция на тема „Интерактивните методи в съвременното образование“, ISBN 978-954-9382-62-4, с. 118-123. 56. Цанков, Н., М. Левунлиева. (2010). От трансверсални компетентности към трансверсална личност в обучението чрез езика. В: Стратегии на образователната и научната политика, бр. 3, ISSN 1310-0270; с. 254-269. 57. Цанков, Н. (2010). Началният учител за прилагане на моделирането в обучението. В: Начално образование, бр. 5, година L, ISSN 0204-4951, с. 3-11. 58. Tsankov, N. (2010). Modeling in primary school from the point of view of the teacher. Trakia journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 3, Scientific serial Published by Trakia University, Series Social Sciences; Scientific Anniversary Conference with international Participation; Quality, Innovations, Mobility – European Dimensions of Science at Trakia University (May 21-st 2010, Stara Zagora) pp 301-307, ISSN 13137669 (print); ISSN 1313-3551 (online). 59. Tsankov, N., Y. Rangelova. (2010). Information and communication technologies in foreign language teaching practice. ICT in the education of the Balkan coutries. CHAPTER 5 ICT IN THE PROCESS OF LEARNING HUMANITIES, NATURE SCIENCES AND MATHEMATICAL DISCIPLINES. Balkan Society for Pedagogy and Education, ISBN 978-954-326-149-9, Varna, pp 512-514. 60. Plachkov, S., N. Tsankov. (2011). The Digital Competence of Teachers: An Innovational Characteristic of The Established Professional Profile. Knjiga I / Volume I – 6th International Symposium – Technology, Informatics and Educationfor Learning and Knowledge Society. Technical Faculty Čačak, 35th June 2011, pp 292297. 61. Tsankov, N. (2011). Conceptual and Methodological Framework for the Formation and Development of the Information Competence of Future Teachers – Scientific and Research Grounds. International Conference “Information Technology and Development of Education – ITRO 2011”. University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, ISBN 978-86-7672-134-41, pp 65-69. 62. Цанков, Н., М. Левунлиева. (2011). Моделирането и метафоризирането в учебното познание – една пресечна точка. В: Личностно развитие на учениците в съвременното образование и общество (том V), УИ „Неофит Рилски”, ISSN 1314-1996, (121-129), Благоевград. 63. Tsankov, N. (2012). The concept-event pair competence – competency in education sciences. Romanian Journal of School Psychology, ISSN 2248 – 244X, ISSN-L 2248 – 244X, Vol. 5, No. 9, pp. 43-52. http://www.anps.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=46 64. Цанков, Н. (2012). Учебно-познавателни задачи за формиране и развитие на компетентност за моделиране в обучението по Химия и опазване на околната среда. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, ISSN (print) 0861-9255 ISSN (online) 1313-8235, Volume 21, Number 3, Природни науки в образованието, (327-340). 65. Бонева-Дамянова, Ек., Н. Цанков. (2012). Домашните работи по информационни технологии в средното училище – ученическо отношение и мотивация. В: Образование и технологии, бр. №3, ISSN 1314-1791, (187-193). 66. Гювийска, В., Н. Цанков. (2012). Концептуализация и/или технологизация на идеята за смесено обучение (класическо и електронно) във висшето училище. В: сп. Стратегии за образователната и научната политика, №5, (383-396). 67. Tsankov, N. (2012). Students’ motivation in the process of problem-based education in chemistry and environmental sciences. International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS), ISSN 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online), Vol. 2 No. 21; November 2012, pp 155-166. http://www.ijhssnet.com/update/index.php/archives.html?id=1379 68. Бонева-Дамянова, Ек., Н. Цанков, Ив. Дамянов. (2012). Компютърните игри – от образователно средство към образователен продукт (за повишаване на мотивацията и интереса). В: сп. Образование, бр. №4, ISSN 0861-475X, (35-44). 69. Tsankov, N. (2012). High school students as subjects in the process of formation and

10
development of cognitive competencies. Romanian Journal of School Psychology, ISSN 2248 – 244X, ISSN-L 2248 – 244X, December 2012, Vol. 5, № 10, pp. 47-54. http://www.anps.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47 70. Гювийска, В., Н. Цанков. (2012). Виртуалната реалност – образователни (етимо)логики във висшето училище. В: сб. Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение, ISBN 978-954-680-907-0, (66-85). 71. Цанков, Н., Д. Томова. (2012). Възможности за прилагане на смесеното обучение (класическо и електронно) в обучението на студентите от Факултета по педагогика. В: сб. Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение, ISBN 978-954-680-907-0, (103-111). 72. Цанков, Н. (2013). Мотивация на студентите от педагогическите специалности в условията на смесено (традиционно и електронно) обучение. В сборник: Знанието – традиции, иновации, перспективи; Научна конференция с международно участие, Бургаски свободен университет. Том 1; ISBN 978-9549370-95-9, с. 353-359. 73. Tsankov, N., М. Levunlieva. (2013). Motivation Dynamics in the Conditions of Mixed (Electronic and Traditional) Foreign Language Education. Proceedings IV International Conference of Information Technology and Development of Education 2013 (ITRO 2013), Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, University of Novi Sad, Republic of Serbia, ISBN 978-86-7672-203-7, (287-294), http://www.tfzr.uns.ac.rs/itro/index.html; ITRO A JOURNAL FOR INFORMATION TEHNOLOGY, EDUCATION DEVELOPMENT AND TEACHING METHODS OF TEHNICAL AND NATURAL SCIENCES, VOLUME 3, NUMBER 1, ZRENJANIN, ISSN 2217-7930, (12-19). 74. Gyuviiska, V., A. Tsvetkova, N. Tsankov. (2013). The Virtual Net in Educational Context: New Stakes, New Players. Proceedings IV International Conference of Information Technology and Development of Education 2013 (ITRO 2013), Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, University of Novi Sad, Republic of Serbia, ISBN 978-86-7672-203-7, (358-361), http://www.tfzr.uns.ac.rs/itro/index.html 75. Tzvetkov, V., N. Tsankov. (2013). Systems for organization and realization of football training at school (didactic and methodological aspects). Activities in physical education and sport. Vol. 3, ISSN 1857-7687, pp 79-81; http://www.fsprm.mk/Za_spisanieto_EN_APES.html 76. Tsankov, N., D. Tomova. (2013). Applying mixed education (traditional and electronic) in the work with education majors. Research in Kinesiology, vol.41, ISSN 1857-7679, pp 190-193; http://www.fsprm.mk/Za_spisanieto_EN.html. 77. Tsankov, N. (2013). The competence approach in the cultural-and-pedagogical field of physical education and sports. Activities in physical education and sport. Vol. 3, № 2, ISSN 1857-7687, pp 209-214. 78. Гювийска, В., Н. Цанков. (2014). Възпитателна програма на Лиляна Тодорова – кибернетични ефекти. В: сборник статии „Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа“, Издателство Авангард Прима, ISBN 978-619-160-336-7, (129-136). 79. Plachkov, S., N. Tsankov, A. Tsvetkova. (2014). Students’ Training Through The Blackboard Learn E-Platform. Proceedings International Conference of Information Technology and Development of Education 2014 (ITRO 2014), Technical faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, University of Novi Sad, Republic of Serbia, ISBN: 978-867672-225-9, (1-6). 80. Цанков, Н. (2014). Интерактивната дъска – възможности за реализиране на интерактивно обучение в мултикултурна среда – обучение на учители. В: Методическо ръководство: Образователна медиация в културно разнообразна среда. Благоевград, (109-117). 81. Цанков, Н., Ив. Дамянов. (2014). Степен на вариативност в електронното обучение и възможности за оценка чрез функционални модели. В: сборник Електронни форми на обучение в университетското образование, Издателство „Авангард Прима”, София, ISBN: 978-619-160-360-2, (53-58). 82. Дамянов, Ив., Н. Цанков. (2014). Лицензиране на електронни учебни ресурси с Криейтив Комънс. В: сборник Електронни форми на обучение в университетското образование, Издателство „Авангард Прима”, София, ISBN: 978-619-160-360-2, (79-87). 83. Янакиева, Е., Н. Цанков. (2014). Критериална система за оценка на учебната документация за бакалавърските и магистърските програми във факултета по педагогика. В: Сборник статии от Национална научнопрактическа

11
конференция “Професионално-педагогическата подготовка в контекста на образователните реалности и тенденции“. ISBN 978-619-160-429-6, Издателство „Авангард Прима“, София, (28-39). 84. Chankova, M., Ek. Deliverska, St. Ivanov, D. Tomova, N. Tsankov. (2014). Implementing quality standards in the delivery of education services addressed to adults with extensive use of ict – preliminary analysis. В: сборник „Продължаващо обучение в музеите“. ISBN 978-954-395-127-7, Издателство „БОН“, Благоевград – Хасково, (12-26). 85. Tsankov, N, (2014). Lifelong museum learning: the role of modern information and communication technologies. В: сборник „Продължаващо обучение в музеите“. ISBN 978-954-395-127-7, Издателство „БОН“, Благоевград – Хасково, (27-37). 86. Цанков, Н. (2014). Стили обучения студентов профессионального направления «Педагогика» – возможности для педагогической регуляции. В: Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, № 4, ISBN 978-5-499-01768-5, ISSN 2303-9744, (14-22), http://bulletinpp.esrae.ru/209-948. 87. Цанков, Н. (2014). Смесено обучение (традиционно и електронно) на студентите от специалност Физическо възпитание и спорт – контекст на разбиране и възможности. В: Спорт & Наука, Извънреден брой №6, година LVIII, ISSN 13103393, (58-66). 88. Tsankov, N., Ek. Deliverska, St. Ivanov. (2015). Achievement motivation as a determining factor for the quality of sports and animation activities with children. Research in Kinesiology, vol. 43, №1, ISSN 1857-7679, (105-110); http://www.fsprm.mk, http://fsprm.mk/rik-2015-vol-43-no-1 89. Chankova, D., N. Tsankov, El. Popova. (2015). Restorative approaches in schools as a possibility for preventative, social, educational and correctional resocialization work. Romanian Journal of School Psychology, ISSN 2248 – 244X, ISSN-L 2248 – 244X, Vol. 8, No. 15, (7-15). http://www.anps.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=74 90. Boneva, Ek., N. Tsankov. (2015). Applying interactive whiteboard in IT training – aspects of motivation. Romanian Journal of School Psychology, ISSN 2248 – 244X, ISSN-L 2248 – 244X, Vol. 8, No. 15, (73-80). http://www.anps.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=74
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 91. Цветанова-Чурукова, Л., Ал. Овчинникова, Н. Цанков, Ив. Дамянов. (2007). Интегриране на мултимедиите в системата на началното обучение (учебно помагало). УИ“Неофит Рилски“, Бл., ISBN 978-954-680-538-6, рецензенти: проф. д.п.н. Марин Андреев, проф. д-р Теодор Попов. 92. Бонева, Ек., Н. Цанков, Ив. Дамянов. (2008). Информационни технологии в образованието (учебно помагало). Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., ISBN 978-954-680-563-8, рецензенти: доц. д-р Борислав Юруков, др Ваньо Пейчев. 93. Гювийска, В., Н. Цанков. (2009). Как да направим идеите си ясни в обучението (учебно помагало). Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, ISBN 978-954-680-629-1, рецензенти: проф. д-р Петър Петров, доц. д-р Иван Иванов. 94. Петров, П., Н. Цанков. (2010). Училищна дидактика (учебник). Издателство „Авангард Прима”, София, ISBN 978-954-323-663-3. 95. Цанков, Н. (2012). Работна тетрадка – учебно помагало по педагогика (теория на възпитанието и дидактика). Издателство „Авангард Прима”, София, ISBN 978619-160-034-2, рецензенти: проф. д-р Петър Петров, доц. д-р Веска Гювийска. 96. Цанков, Н. (2012). Работна тетрадка – учебно помагало по информационни технологии в образованието (модул MS Excel в училищната практика и изследванията в образованието). Издателство „Авангард Прима”, София, ISBN 978-619-160-042-7, рецензенти: доц. д-р Стефан Стефанов, доц. д-р Станислава Стоянова, Екатерина Бонева – Дамянова. 97. Цанков, Н. (2013). Учебно помагало по информационни технологии в образованието (модул MS Excel в училищната практика и изследванията в образованието). Второ преработено и допълнено издание. Издателство „Авангард Прима”, София, ISBN 978-619-160-186-6, рецензенти: доц. д-р Стефан Стефанов, д-р Иво Дамянов. 98. Иванов, Ст., Д. Томова, Н. Цанков, В. Цветков, М. Чанкова, Ек. Деливерска. (2013). Обучение на музейни специалисти, културни медиатори и спортни

12
професионалисти. Учебно помагало за насърчаване на професионалното им развитие чрез усъвършенстване на основни учения и компетентности. Издава се по проект Improvement of human capital skills and competencies of culture mediators, adult educators, and athletics professionals in the cross border area, through the development of a Lifelong Museum Learning system, Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013, ISBN 978-954-395-106-2, Благоевград. 99. Цанков, Н. (2014). Учебно помагало по педагогика (теория на възпитанието и дидактика). За студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по…“, електронна версия, Платформа за електронно обучение – Blackboard Learn for Academic Collaboration (Blackboard Learn), http://dlearning.swu.bg/. 100. Цанков, Н., Ив. Дамянов. (2015). Информационни технологии (модул MS Excel в училищната и треньорската практика и изследванията в образованието). Учебно помагало за студентите от професионални направления „Педагогика”, „Педагогика на обучението по…” и „Спорт“. ISBN 978-619-160-527-9, Издателство „Авангард Прима”, София.

Публикувано в sv