ЕКИП

Павел Цветков Павлов

Павел Цветков Павлов
Собствено име(на) / Фамилия(и) Павел Цветков Павлов
Адрес(и) ЖК”Хаджи Димитър” ул. „Немирович Данченко“№10

София (България)

Мобилен +359 889400565  
Факс +359 29977127
E-mail p_pavlov53@abv.bg
   
Националност България
   
Дата на раждане 20/01/1953
   
Професионален опит  
   
Дати 2007 →
Заемана длъжност или позиция Началник отдел  АПФСО в НИОКСО гр.Банкя
Име и адрес на работодателя Министерство на образованието младежта  и науката – Катерина Гешева – Директор на

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието-    гр.Банкя  ул”Княз БорисІ” №7

   
Дати 2007 →
Заемана длъжност или позиция Пом. директор АСД  и  Председател на училищната комисия за превенция по проблемите на насилието и агресията.
Име и адрес на работодателя 68 СОУ, София
   
Дати 2000 – 2002
Заемана длъжност или позиция Изпълнителен директор
Име и адрес на работодателя „Швейцарско-българско дружество“- Пилотен проект
   
Дати 1992 – 2000
Заемана длъжност или позиция Експерт по организация и управление на средното образование-РИО Перник
Име и адрес на работодателя Министерство на образованието младежта  и науката
   
Дати 1987 – 1991
Заемана длъжност или позиция Зам. директор . Член на училищната комисията за превенция по проблемите на насилието и агресията.
Име и адрес на работодателя СПТУ по машиностроене и дървообрабтване
   
Дати  1986-1987     1981 – 1983

1991-1992

Заемана длъжност или позиция Учител
Име и адрес на работодателя

 

Дати

Общински съвет -Перник

СПТУ по машиностроене и дървообработване

 

1999-2003г.

Зам.председател на ОС-Перник.  Зам. председател на комисията по образование.

о  
Образование и обучение  
   
Дати 1976 – 1982
Наименование на придобитата квалификация Инженер . Редовен преподавател в  Професионалните гимназии.
Основни предмети/застъпени професионални умения Механична технология на дървесината
Име и вид на обучаващата или образователната организация Лесотехнически институт-София
Ниво по националната или международна класификация Магистър
   
Лични умения и компетенции  
   
Майчин (и) език (езици) Български
   
Чужд (и) език (езици)  
Самооценка   Разбиране Говорене Писане
Европейско ниво (*)   Слушане Четене Диалогична реч Монологична реч  
Немски   C1 Свободно ниво на владеене C1 Свободно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене
Руски   B1 Самостоятелно ниво на владеене C1 Свободно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене B1 Самостоятелно ниво на владеене
  (*) Единни европейски критерии за познания по езици
   
Социални умения и компетенции Работа в екип

Комуникативност

Организираност

   
Организационни умения и компетенции Организиране , управление,контрол на учебно- възпитателната работа и административно стопанската  дейност
   
Компютърни умения и компетенции MSOffice;

Internet

 

Публикувано в sv