ЕКИП

Теми за основни училища и професионални гимназии

 1. Приобщаващо образование в учебната среда.

 2. Индивидуален и групов коучинг в образованието.

 3. Имидж стратегии в образованието.

 4. Позитивна педагогическа среда в образованието.

 5. Подвижни и спортно – подготвителни игри.

 6. Валеология.

 7. Интерактивни технологии за формиране на икономически понятия в предучилищна възраст.

 8. Конструктивно – технически и технологични дейности (КТТД) за деца и ученици.

 9. Старегии за формиране на икономически знания в обучението по технологии и предприемачество.

 10. Електронни платформи в образованието – технологични решения и функционалности.

 11. Иновативно училище и развитие на творческия потенциал.

 12. Технологии за формиране и развитие на компетентности.

 13. Педагогически технологии за развитие на емоционалната интелигентност и творческото мислене на детето.

 14. Иновативна детска градина.

 15. Кризи и бедствия в образователните институции. Организация и кризисна интервенция.

 16. Типови игрови технологии в детската градина.

 17. Портфолиото в образованието.

 18. Професионалният стрес в образованието. Тренинг за мотивация на персонала.

 19. Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно поведение при децата – тревожност, страх, агресивност и др.

 20. Педагогически стратегии на взаимодействието „детска градина – семейство”.

 21. Съвременни технологични подходи за оценяване на учениците.

 22. Дидактическа анимация – социално ориентирани модели за организиране на деца и възрастни.