ЕКИП

Тереза Атанасова Тончева

Тереза Атанасова Тончева
Име Тереза Атанасова Тончева
Адрес ул.”Д-р. Вл. Бъчваров”N2, Благоевград, 2700, България
Телефон 073 884 083 / 0879 588 027
Факс
E-mail terezatop@abv.bg, terezatoncheva@hotmail.com

 

Националност Българка

 

Дата на раждане 28.12.1959

 

 

Трудов стаж

 

• Дати (от-до) – от 16.05.1990г и продължавам –  ЦДГ N3 Благоевград,

позиция: главен учител; адрес: ул.”Хайдукови” N64, Благоевград;

Директор:Маруся Иванова

– от 29.05 1989г. до 15.05.1990, ЦДГ N3 Благоевград, позиция:  музикален ръководител, адрес: Ул.”Хайдукови” N64, Благоевград

Директор: Илонка Рашкова

– от 25.04.1984 до 31.05. 1989г., педагог в ДДЯ N2 Благоевград, позиция: педагог; адрес: ул. Партизанска N   Благоевград;

Директор: Виолета Грозданова

– от 12.03.1984г. до 24.04.1984г. ЦДГ N1 Благоевград; позиция: музикален ръководител; адрес:

Директор:  Пензова

– 13.06.1983г. до 22.06.1983г. ЦДГ N3 Благоевград; позиция: детски учител; адрес: ул. Хайдукови N64, Благоевград;

Директор: Огнян Соколов

• Вид на дейността или сферата на работа Просветна
• Заемана длъжност Детски учител, музикален ръководител в детска градина, педагог в детска ясла
• Основни дейности и отговорности Възпитание, обучение и социализация на деца от 3 до 7 годишна възраст.

 

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до) – от 25.06.2001г. до 02.10.2001 г.  езиков курс – английски  език, ниво B2, с хорариум 120 часа.

 

– от 30.06 1997 до 18.07.1997г. езиков курс – английски език, ниво В1, с хорариум 75 часа.

 

– от 01.07.1996 до 19.07.1996 езиков курс – английски език, ниво А2, с хорариум 75 часа.

 

от 18.10.1993 до 28.10.1994г. целева специализация по Предучилищна педагогика: „Диагностика на психическото развитие”. Дипломна работа на тема: “Детето и мястото му в семейните отношения”

 

от 01.10.1979г. до 06.1983 г. Магистър по Предучилищна педагогика; квалификация Детски учител със специализация “Музикален ръководител в детска градина”; ВПИ Благоевград

 

от 15.09.1974 г. до 29.06.1978г. средно техническо образование;  квалификация среден техник  по строителство и архитектура, Техникум по Строителство, гр. Благоевград

 

 

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Център за чужди езици “Lingua” Благоевград

 

Американски Университет в България (AUBG), Английски езиков институт

 

Американски Университет в България  (AUBG), Английски езиков институт

 

Софийски Университет  – Централен институт за усъвършенстване на учители (ЦИУУ);

 

Софийски Университет  –  Централен институт за усъвършенстване на учители (ЦИУУ)

 

Висш педагогически институт “Неофит Рилски”  (ВПИ) Благоевград

 

Висш педагогически институт “Неофит Рилски”  (ВПИ) Благоевград

 

 

Техникум по Строителство, гр. Благоевград

 

• Основни предмети/застъпени професионални умения  

– от 25.06.2001г. до 02.10.2001 г   B2– английски език: базисни и разширени комуникативни умения по английски език, писмено и говоримо общуване; превод от и на английски език; работа с научни и художествени текстове.

 

– от 30.06 1997 до 18.07.1997г  B1– английски език: базисни и разширени комуникативни умения по английски език, писмено и говоримо общуване.

 

– от 01.07.1996 до 19.07.1996 г  А2– английски език: базисни  комуникативни умения по английски език, писмено и говоримо общуване в стандартни ситуации.

 

– от 18.10.1993 до 28.10.1994г. Специализация по Предучилищна педагогика: „Диагностика на психическото развитие”:

базисни компетенции в основните психологически направления; умения за диагностициране и изработване на експертни оценки; умения за прогнозиране на индивидуалното развитие на детето; умение за планиране и управление на групова дейност.

 

Базисни компетенции в областта на педагогиката, частните дидактики и музикално педагогическите технологии; умения за планиране, управление и оценяване на педагогически процеси за деца от предучилищна възраст; умения за самостоятелно подобряване на професионални компетенции и прилагане на иновативни педагогически технологии – с деца и родители

 

Базисни компетенции в общообразователната подготовка и специализирана подготовка по строителство и архитектура; базисни умения за четене, идентифициране, проектиране и реализиране на строителни планове и проекти; умения за организиране и ръководство на строителни екипи.

 

• Наименование на придобитата квалификация – на 11.03.1996г. ПЪРВИ КЛАС-КВАЛИФИКАЦИЯ (I ПКС), СУ „Св. Кл. Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители (ЦИУУ)

 

 

– на 10.02.1995г. ВТОРИ КЛАС – КВАЛИФИКАЦИЯ (II ПКС), ), СУ „Св. Кл. Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители (ЦИУУ)

 

 

 

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Седмо ниво по Националната квалификационна рамка

 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин език Български

 

Други езици

 

Английски

 

Руски

• Четене Много добро, ниво В2

 

Отлично С1

• Писане Много добро

 

Много добро

• Разговор Много добро

 

Много добро

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Умения за работа с хора (деца и възрастни), умения за решаване на конфликти, умения за работа с хора в неравностойно положение (СОП, етнически общности, деца с емоционални затруднения и отклоняващо се поведение)

 

Организационни умения и компетенции

Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

– Умения и компетенции в координацията, управлението и  администрацията на хора  в професионална среда – ръководство на възпитателно-образователни дейности на среден медицински персонал в детска ясла.

– Организация и мениджмънт в детска градина (ЦДГ 3, Благоевград) в качеството на временно изпълняваш длъжността директор.

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

-Word;

– PowerPoint;

– PageMaker;

– Photoshop

– InDesign;

– Illustrator

– Corel Draw;

– Picture Collage Maker

 

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

– Писане на музика и текстове за детски песни;

– Издадена книга с истории за деца;

– Поетична книга;

– Два романа (единият издаден, другият  под печат)

– Базисни умения по графичен дизайн.

 

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

Свирене на пиано, синтезатор и акордеон.

 

Свидетелство за управление на МПС Не

 

Допълнителна информация

Издадени учебни помагала

– 2004г. Разработена собствена система от методически указания за деца от подготвителна за училище група в съавторство с доц. д-р. И. Дерижан

– 2004г., „Искам да науча” – „Броя и смятам 1” – учебно помагало по ФЕМП за 6-7 годишни деца;

– 2004г., „Искам да науча” – „Броя и смятам 2” – учебно помагало по ФЕМП за 6-7 годишни деца;

– 2004г. „Искам да науча” – „За мен и другите” – учебно помагало по социален свят за 6-7 годишни деца;

 

Публикации в специализирани издания

 

– 1992г., „Перспективно планиране на музикално-възпитателния процес в I, II и III възрастови групи в детската градина – цифров модел с функции за корекция и контрол”, сп. Образование, бр. 5

 

– 1984г., „Половото възпитание в предучилищна възраст’, сп. Предучилищно възпитание, бр. 11

 

Участие в симпозиуми, конференции и семинари

– 2015 г., Осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”

 

– 2012 г., Пета национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”

 

– 1994г., „Възможностите на семейството и детската градина за формиране на обобщена представа за сезонността у 5-6 годишните деца”, СУ „Св. Кл. Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители, София, Национален научно -практически семинар на тема: „Дете, семейство, детска градина”

 

– 1993г., “Къде е достойното място на детето в съвременното семейство”, СУ „Св. Кл. Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители, София, Национален семинар на тема: „Социализация на 3-7 годишните деца”

 

– 1992г., „Modele numerique de planification perspective et de controle de l’enseignement et de l’education au jzrdin d’enfants”, Bulgaran Academi of Science Institute of Philosopfical Science, Sixth International Simposium, Sofia, June 4-9

 

– 1991г., „Сексуалните проблеми на родители и деца”, Научно -практическа конференция, ВПИ – Благоевград – катедра „Психология” и СУБ – клон Благоевград

 

 

 

 

 За мен и другите

 

Издателство „Гея Либрис”

 

2004 година

 

 

Приложения – Удостоверение за завършен английски езиков курс от  център за чужди езици Благоевград – 2001г.

 

– Удостоверение за завършен английски езиков курс в Американски Университет в България, Английски езиков институт – 1997г.

 

– Удостоверение за завършен английски езиков курс в Американски Университет в България, Английски езиков институт – 1996г.

 

– Удостоверение за  придобит  Първи клас-квалификация, СУ „Св. Кл. Охридски”, ЦИИУ, София

 

– Удостоверение за  придобит  Втори клас-квалификация, СУ „Св. Кл. Охридски”, ЦИИУ, София

 

– Свидетелство за специализация, ВПИ „Н. Рилски”, Благоевград, 1994г.

 

– Диплома за завършено висше образование, ВПИ, Благоевград, 1984г.

 

– Диплома за завършено средно образование, Техникум по Строителство, Благоевград, 1978г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. „Официални документи”

 

N Име на документа Съдържание От кого е издаден Година на издаване
1 Благодарност
Благодарствено писмо
2 Почетна грамота
3 Благодарност
4 Грамота За постигнати успехи в работата Община Благоевград 24.05.2012г.
5 Грамота

 

Раздел 3. Данни за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка

 

N 1 Методическо обединение / Главен учител
Теми Срок на работа
Главен учител
Областна квалификация „Медената питка в нова тоналност” 20. 11. 2014г.
Общинска квалификация „Трите прасенца в нова тоналност” IX. 2014г
„Превенция на агресивното поведение у децата от предучилищна възраст” IV.2014
Открита практика – „Трите мечки”. II.2014
„Педагогически стратегии на взаимодействието „Детска градина – Семейство.” XI.2013
„ Видове учителско портфолио, структура и съдържание”. IX. 2013
– „Превенция на агресията и насилието в предучилищна възраст”

 

– „Съчиняването на приказки като форма за снижаване на тревожността и агресията в детска възраст”

 

II. 2012г.

V.2012г.

– „Психокорекция на тревожността в предучилищна възраст”

 

– „Съчиняването на приказки като форма за снижаване на тревожността и агресията в детска възраст”

IX. 2011г. –

V. 2012г.

N 2 Курсове за повишаване на квалификацията
Тема Брой часове на академичните занятия Време Вид на получения документ
1 „Експертиза на училищния учебник и учебната книга” 16 16. 11. 2014 – 18. 11. 2014г. Сертификат
2 Участие в КПС гр. Кюстендил – главни учители 32 16.09.2013 -20.09.2013г. Сертификат
3. „Организация и управление на Проекти” 8 Сертификат
4. ”Работа с деца с отклоняващо се поведение” 8 10.3.2012г Сертификат
5.  „„Различните деца” –  децата с допълнителни педагогически потребности (СОП) – педагогически технологии за работа с тях”

 

8 25.11.2011г Сертификат
6.  „Редуциране на гнева и контрол на агресивното поведение на учениците”

 

8 30.11.2011г. Сертификат
N 3 Професионална квалификация или получено допълнително образование
Курс за професионална квалификация или получено допълнително образование Брой часове на академичните занятия Време Вид на получения документ
1. Присъден I клас-квалификация на

(I ПКС)

11.03.1996г. Удостоверение за  придобит  Първи клас-квалификация

 

2. Присъден II клас – квалификация

(II ПКС)

10.02.1995г.

 

 

 

Удостоверение за  придобит  Втори клас-

квалификация

 

3. Целева специализация по Предучилищна педагогика „Диагностика на психическото развитие”, със защитена дипломна работа на тема: “Детето и мястото му в семейните отношения”

 

420 часа 18.10.1993 до 28.10.1994г.

 

Удостоверение за целева специализация

 

N 4 Обучение  в аспирантура, докторантура, наличие на научна степен или звание

 

Раздел 4. Работа на учителя за обобщаване и разпространяване на собствения педагогически опит

 

N1 Разработена собствена система от методически указания за деца
  Заглавие Издателство Дата на написване
„Пътеводител на малкия писател” Самиздат 2014г.
Разработена собствена система от методически указания за учители
„Да развиваме творческото въображение на децата” Самиздат 2014г.
Разработена собствена система от методически указания в съавторство с доц. д-р. И.Дерижан
Заглавие Издателство Дата на написване

„Искам да науча” – „Броя и смятам 1” – учебно помагало по ФЕМП за 6-7 годишни деца;

Издателска къща Гея Либрис 2004г.

„Искам да науча” – „Броя и смятам 2” – учебно помагало по ФЕМП за 6-7 годишни деца;

Издателска къща Гея Либрис 2004г.

„Искам да науча” – „За мен и другите” – учебно помагало по социален свят за 6-7 годишни деца;

Издателска къща Гея Либрис 2004г.
N2 Наличие на публикации по проблемите на обучението, развитието и възпитанието на децата
  Форма на представяне на опита Тема Кой го издава / Дата на написването
1. Статия „Перспективно планиране на музикално-възпитателния процес в I, II и III възрастови групи в детската градина – цифров модел с функции за корекция и контрол”,

 

 

1992г., сп. Образование, бр. 5

 

 

 

2. Статия „Половото възпитание в предучилищна възраст’, 1984г., сп. Предучилищно възпитание, бр. 11
3.  Доклад

 

 

 

„Възможностите на семейството и детската градина за формиране на обобщена представа за сезонността у 5-6 годишните деца” 1994г., СУ „Св. Кл. Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители, София, Национален научно -практически семинар на тема: „Дете, семейство, детска градина”

 

4. Доклад “Къде е достойното място на детето в съвременното семейство” 1993г., СУ „Св. Кл. Охридски”, Централен институт за усъвършенстване на учители, София, Национален семинар на тема: „Социализация на 3-7 годишните деца”

 

5. Доклад „Modele numerique de planification perspective et de controle de l’enseignement et de l’education au jzrdin d’enfants”

 

1992г., Bulgarian Academy of Science Institute of Philosophical Science, Sixth International Symposium, Sofia, June 4-9
6. Доклад  „Сексуалните проблеми на родители и деца”

 

1991г., Научно -практическа конференция, ВПИ – Благоевград – катедра „Психология” и СУБ – клон Благоевград
N3 Създаване на собствена система от методически разработки
1 Име на работата Тема Дата на написване
Учебна книга за учители „Да фантазираме заедно” септември 2014
Учебна книга за деца от 4 до 14г. „Пътеводител на малкия писател” октомври 2014г.
Конструктор за приказки „Съчиняването на приказки с помощта на „Карти за вълшебства””

 

18.03.2012г.

26.03.2012г.

14.10.2012г.

2 Карти за вълшебства Комплект от 22 карти (по идея на В. Проп) 123 април 2012г.
3 Издаване на приказка „Хитрото облаче” декември 2012г.
N 3 Участие в провеждането на майсторски класове, кръгли маси, конференции, стажове
  Форма на представяне на опита   Ниво (детска градина, местно, регионално, друго)
  Открита педагог. практика Провеждане

11.11.2014г.

Общинско
  Открита педагог. практика Провеждане

20.11.2014г.

Областно
 
 
 
 
1. Семинар Участие Национално
2. Тренинги Водене

28.11.2012                   29.11. 2012 г.

Детска градина Сандански
3 Тренинги Водене

14.03.2013

Детска градина

с. Дамяница

4. Кръгла маса Водене

09.12.2011, 30.01.2013,

Детска градина по месторабота
5. Тренинги Водене

17.10.2011, 16.11.201217.01.2013,

Детска градина по месторабота
6. Обучение Водене

20.02.2013

ЦДГ 17 „Надежда” София
7. Обучение Водене

13.05.2013г.

ЦДГ  гр. Дупница
8. Открити педагогически ситуации Провеждане

24.01.2011, 29.05.2012, 4.04.2013

Детска градина по месторабота
9. Мозъчна атака Водене

21.03.2012,

Детска градина по месторабота
10. Семинари Водене

31.05.2012,

Детска градина по месторабота
N4 Разработка и реализация на авторски концепции, програми, проекти
  Вид на работата Тема
1. Авторска система за развитие на творческото въображение на децата от предучилищна възраст Съчиняването на приказки с помощта на „Карти за вълшебства”

 

Комплект „Карти за вълшебства” – 22

В съавторство с Веселка Пенкова

N5 Участие в иновативна дейност
  Форма на участие Съдържание на работата Резултати от работата
1.
2.

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Участие в местни, регионални и национални професионални конкурси, семинари, конференции

 

Име на конкурса Време на провеждане Резултат
N1 Участие в местни професионални конкурси
Социална ситуация и автономия на личността 1991г. Много добър
2 Участие в регионални професионални конкурси
3 Участие в национални професионални конкурси
  Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера XI.2016г.  
  Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера IX.2015г.  
„Водим бъдещето за ръка” 11 – 13.05.2016 г. Много добър
„Водим бъдещето за ръка” 22 – 24.04.2015 г. Много добър
„Водим бъдещето за ръка” 25 – 28.04.2012 г. Много добър
 „Дете, семейство, детска градина” 24.09.1994г. Много добър
„Социализация на 3-7 годишните деца: 17.06.1993г. Много добър
4 Участие в интернационален симпозиум
1. Методология математического моделирования 4-9 юни 1992г. Много добър

 

Раздел 6. Публикации в специализирани издания

 

Име на списанието Тема на публикацията Време на публикуване
N1 Публикации в национални специализирани издания
Образование Цифров модел на перспективно планиране… IX – X 1992г.
Предучилищно възпитание Половото възпитание в предучилищна възраст XI 1984г.
2 Публикации в регионални специализирани издания

 

 

Раздел 6. Използване на съвременни образователни технологии, включително ИКТ, в процеса на обучението и възпитателната работа

 

N Вид технология В коя група е използвана Обстановка за прилагането Получени или очаквани резултати
1 Компютърна презентация В I, II и III възрастови групи Мултимедиен кабинет,

Открити практики

Много добри
2 Интерактивни методи – ТРИЗ В I, II, III и  IV възрастови групи В ежедневната работа, в занималнята на групата Много добри
3 Развитие на творческото въображение III и IV възрастови групи В ежедневната работа, в занималнята на групата Отлични

 

 

Раздел 7.  Ръководство на деца за участие в поздравителни концерти на градско ниво

 

N Вид на мероприятието Вид на изявата Време на провеждане
1 Участие в поздравителни концерти, организирани от Община Благоевград
1. Коледен концерт на детските градини в гр. Благоевград 2012 танц 06.12.2012г.
2. Коледен концерт на детските градини в гр. Благоевград 2012 Хорово изпълнение 19.12.2011г.

 

Раздел 8. Доказване на динамиката на образователните постижения на обучаваните през последните четири години

 

N Насоки на педагогическия анализ
1.
2.
3.

 

 

 

 

 

 

 

Публикувано в sv