ЕКИП

Ицка Михайлова Дерижан

Ицка Михайлова Дерижан
Име Ицка Михайлова Дерижан
Адрес Гр. Благоевград, ул. Яне Сандански, 17, вх.А, ап. 17
Телефон 0899 806 194
E-mail izka_d@abv.bg
Националност българска
Дата на раждане 06.06.1958
ТРУДОВ СТАЖ
Дати (от-до)

Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

 

–        От 2005г. – продължава

Бургаски свободен университет, Бургас, ул: “Сан Стефано” No. 62, ректор проф. д-р П. Чобанов.

Дейност: подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения в тематични области – социални и педагогически научни изследвания; социален тренинг за възрастни и деца; интегриране на деца със СОП; социална психология и др.

 

–        От 1981 -2005г.

Югозападен университет „Н. Рилски”, Благоевград, ул. “Ив. Михайлов” No. 66, последен работодател проф. Ил. Гюдженов.

Дейност: подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения в тематични области – предучилищна педагогика, социални и педагогически научни изследвания; социален тренинг за възрастни и деца; интегриране на деца със СОП; технология на социалната работа с деца и др.

 

–        От 1980 -1981г.

Целодневна детска градина N 4, Г. Делчев, ул. “Шар планина” No. 35, директор М. Семерджиева

Дейност: Планиране и реализиране на педагогически дейности с деца от предучилищна възраст.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

2001г. Доцент по Методика на обучението (Технология на социалната работа с деца), научно звание, присъдено от МС на Р. България, ВАК, шифър 050703

 

1997г. Следдипломна квалификация по социална психология, ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, професионална квалификация.

 

1997г. Научна степен Доктор – по педагогика, научна степен, присъдена от МС на Р. България, ВАК, шифър 050701

 

1987г. Специализация в МГУ, Москва, Русия, подобрени умения за планиране и разработване на научни изследвания.

 

1980г. Висше образование в СУ “Кл. Охридски”, филиал Благоевград, специалност “Предучилищна педагогика”.

 

1976г. Средно образование в ПГ „Я. Сандански” гр. Г. Делчев, придобита степен на образование.

 

МАЙЧИН ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ
[Руски език] [Английски език] [ немски език ]
Четене отлично Мн.добро
Писане отлично Добро
Разговор отлично Добро

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или   в областта на културата и спорта) у дома и др.

–                   От 2011г. Ръководи Център за иновации в образованието „Протекта”. Организира и ръководи цялостната дейност по планиране и реализиране на тематични квалификации за педагози, специалисти по социална работа, работещи в системата на управлението и др.

–        От 2008г. Ръководи Асоциация Деметра, клон Благоевград.

Организира и отговаря за цялостната дейност на организацията, представя я пред административни и обществени органи, медии и потребители на социалните и консултативни услуги, които се предоставят.

–        От 1993-2000г. Председател на синдикалната организация

на КНСБ в ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград. Организира синдикалните членове, подготвя и подписва колективни споразумения, защитава интересите им пред работодателя, осъществява обществено представяне на дейностите.

–        От 1989 – 2001г. Ръководи студентски дискусионен клуб.

Планира и ръководи дейностите на клуба, организира общественото представяне на резултатите.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.

MS Word

PowerPoint

Excel

 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

·         Изследователски и образователни

·         Позиция в проекта

 

1.      2013г. „Квалификация на педагогическите специалисти”, проект на МОМН, автор на обучителен модул, ръководител на екип обучители в лот „Интегриране в масовата детска градина и в училище на деца и ученици със СОП”

2.      2010г. Център за информиране, консултиране, подкрепа и обучение на деца – гр. Враца”, проект на ЕСФ, фондация България Европа Земя, позиция – автор на обучителни модули и обучител.

3.      2009г. – Проучване на нагласите сред завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България , проект на БСУ, позиция – ръководител на проекта.

4.      2008г. Координирани усилия за устойчиво и ефективно приложение на ЗЗД, УНИФЕМ, позиция – обучител

5.      2008г.Създаване и популяризиране на пилотни модели за добри социални практики по интегрирано прилагане на ЗЗДН и ЗЗД, позиция – координатор

6.      2008г.Към свят без домашно насилие, Световна банка, позиция – координатор

7.      2007г. Интеграция на деца от малцинствен произход – модели на педагог. въздействие семейство – детска градина, Структурни фондове, позиция – обучител.

8.      2007г. Създаване и оптимизиране на мрежа за устойчиво развитие на СГО и структури на местната и държавна администрация, МДААП, позиция – обучител

9.      2007г. Включване на изключените, ФАР, позиция – обучител

10.  2007г. Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование, Гражданско общество, позиция – изследовател и обучител.

11.  2007г. Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск,ФАР, позиция – координатор.

12.  2007г. Устойчива мрежа за интеркултурен диалог и образование, Евроазиатски фонд Турция – България, позиция – координатор направление

13.  2006г. Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България. Обучение на екипи, МТСП, позиция – обучител

14.  2006г. Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със СОП, БСУ, позиция – ръководител

15.  2006г. Обучение на екип за работа с деца със специални потребности, с. Кошарица, БСУ, позиция – автор и обучител.

16.  2005г. Изследване и популяризиране на добри практики за интегриране на деца със специални потребности, БСУ, позиция – ръководител

17.  2004г. За равностоен и равноправен старт в училище“, МТСП, позиция – ръководител

18.  2004г. Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“, МТСП, позиция – обучител

19.  2004г. Обучение на лични и социални асистенти“, Агенция по заетостта, София, позиция – автор и обучител

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Членство в творчески съюзи и организации:

 1. От 2007г. член на Балканската асоциация по история на медицината и социалното дело
 1. От 2005г. член на съюза на учените в България

2.      От 1998г. член на европейската образователна и научна асоциация (ЕОНА)

 

Професионална и творческа дейност:

3.      2011г. Член на работна група към МОМН по разработването на стандарти за интегриране на деца със СОП в общообразователното училище.

4.      2011г. Член на работа група към Министерството на културата за разработване на Национална стратегия за развитие на музейното образование.

5.      2011г. Издателство RAABE за България – обучител и автор на учебни програми и методическа литература.

6.      2010г. Експрет – оценител на проекти към фонд „Научни изследвания”, МОМН

7.      2010г. Експерт – оценител на проекти към МТСП

8.      От 2009г. и продължава МОМН – Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО) гр. Банкя. Автор на учебни програми по темите: Приобщаващо образование :„Интегриране на деца със специални образователни потребности”, „Интегриране на деца с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”.

Организация на възпитателно-образователния процес: „Организация на педагогическата учебна среда”

9.      2009 – 2010г. МОМН – Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО), Банкя. Автор на учебни помагала за дистанционно обучение:

–        „Интегриране на деца със специални образователни потребности (СОП)”

–        „Интегриране на деца с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”.

10.  2008 – 2010г. МОМН – Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО),гр. Банкя. Обучител на директори на училища в системата на средното образование. Обучени над 500 директори по темите:

–        „Интегриране на ученици със СОП”,

–        „Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”;

–        „Управление на педагогическата учебна среда”

11.  2008 – 2010г. Обучение на над 550 учители от средни училища по темите:

–        „Интегриране на ученици със СОП”,

–        „Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”.

–        „Организация на педагогическата учебна среда”.

12.  2007г. МОН – национален институт за обучение на директори, гр. Банкя (НИОД). Модератор и ръководител на група във втори етап на нацонален конкурс за директори на училища: Изработване на модели на училищни политики в контекста на рейтинг и оценяване  на училищата, раздел: Интеркултурно образование.

 1. 2005-2006г. Лектор в ОКОН, – гр. София. Тема: Стратегическо и оперативно планиране в дейността на организациите за предоставяне на социални услуги в общността”
 2. 2004г. Издателска къща Гея Либрис.

Автор на книга за учителя за подготвителната група в детската градина, раздели: “Социален свят”, “Математика”, “Игрова култура и пресъздаване”.

 1. 2004. Издателска къща Гея Либрис.

Автор на комплект помагала за деца в подготвителна група на детската градина: “Искам да науча”, книжки: “Броя и смятам” No. 1 и 2; “Уча и играя”, “ За мен и другите”.

 1. 2000г. Автор в Neogea – образователно предписание за деца от предучилищна възраст, лицензирана от МОН и предназначена за авторски тип детски градини. Автор на разделите: “Здраве и половоролева социализация” и “Елементарни математически представи”.

 

 

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 1. Интегриране на ученици със специални образователни потребности в училище (под печат), Бургас, 2010 г.
 2. Наръчник „Превенция на институализацията чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск /7-18г./”, Бургас, 2008г.
 3. Изследване и популяризиране на добри практики за интергиране на деца със специални потребности в общообразователното училища и в социалната среда, Бургас, 2006г.
 4. Детето като предмет на социалната работа, Шумен, 2003 г.
 5. Технология на социалните дейности с деца, Благоевград, 2001г.
 6. Психосексуалното развитие на детето, Софиа, 2000г.
 7. Neogea, образователно предписание за деца от авторски тип детски градини, София, 2000г.

Учебници и учебни помагала:

 1. Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности – помагало за обучители, София, МОМН, 2013г.
 2. Обучение на педагогически специалисти от детски градини за работа с деца със специални образователни потребности – помагало за детски учители, София, МОМН, 2013г.
 3. Обучение на педагогически специалисти от основни училища за работа с деца със специални образователни потребности – помагало за учители от основни училища, София, МОМН, 2013г.

Научни статии и доклади

Автор на над 50 научни статии и доклади в България и чужбина, участия като автор и ръководител на секции в международни и национални научни конференции, симпозиуми и други форуми.

По-значими статии след 2000 г.:

 1. Нови тенденции в образованието и социалната работа, сп. Асклепий, 2012
 2. ДЕТЕТО С ОТКЛОНЯВАЩО СЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ НОРМИ ПОВЕДЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ, сб. „Пути повъiшении качества профессиональной подготовки педагога, Мозъiрь, Белорус, 2012
 3. Идеи детского духовно – нравственного развития и их проекции на будущее в Болгарии, Казахстан, 2012
 4. Духовно-нравственото развитие на детето в България – традиции съвременни проекции , БСУ – годишник, 2012
 5. Стратегически и организационно-административни проблеми при при включването на деца със СОП в масовите детски градини и общообразователните училища , МОМН, РИО Ст. Загора, 2011
 6. Развитие на идеята за приобщаващо образование за деца с увреждания, БСУ, междунар. конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения“, 2011
 7. Потребности на работещите в социални институции и организации от продължаващо образование“, БСУ междунар. конференция „Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения“, 2011
 8. Рискови детерминанти за отклонения в поведението при деца в начална училищна възраст, Годишник, 2011
 9. Възможности за оптимизиране на педагогическата учебна среда чрез прилагането на интерактивни методи, ЮЗУ „Н.Рилски“, Благоевград, 2010
 10. Детето с отклоняващото се от социалните норми поведение – предизвикателство пред съвременното училище. Научна конференция: “ Съвременното образование – мисия и визия”, Благоевград, 2010г.
 11. Възможности за оптимизирането организацията на педагогическата учебна среда чрез прилагането на интерактивни методи, Научна конференция: “Интерактивните методи в съвременното образование”, Благоевград, 2010 г.
 12. Социални и педагогически проблеми на детството в миграционните процеси и условията на икономическа криза, международна научна конференция на БСУ: “Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, Бургас, 2010 г.
 13. Методологични основания за същността и спецификата на социалната работа, Бургас, сп. “Съвременна хуманитаристика”, 2009 г.
 14. Social and psychological problems of adaptation in children who are leaving Bulgaria, Bourgas, 2009.
 15. Социалната работа с деца – съвременни концептуални и технологични детерминанти, годишник на БСУ, гр. Бургас, 2009г.
 16. Аспекти на социалната работа в България чрез изследване на нагласите за милосърдие и благотворителност при младите хора, София, сп. “Асклепий”, 2009г.
 17. Социально-психологические проблемы детей раннего возраста, оставшихся без попечения родителей, сп. “Современный детский сад”, кн.8, Москва, 2008г.
 18. Учителят – духовен съветник за формиране на християнски и общочовешки ценности, Hаучна конференция: “Николаевски четения”, Бургас, 2007г.
 19. Социални проблеми при деца лишени от родителски грижи от 1 до 3 години, Бургас, 2007 год.
 20. Процесите на детското включване в образователната и социалната среда – равни възможности или „равни възможности“, Буграс, 2006год.
 21. Перспективи на европейското включване в социалната работа чрез участието на социалния работник в интегриращия процес, Бургас, 2007 год.
 22. Модулно продължаващо обучение по социална работа в контекста на съвременните европейски тенденции, Бургас, 2007 год.
 23. Характер и специфика на социалните нагласи при приемане на деца с умствена изостаналост в социалната среда, Бургас, 2006 год.
 24. Социални и педагогически условия за интегриране в масовите детски градини и в училищата на деца със СОП, Бургас, 2005 год.
 25. Подготовката на кадрите в туризма за работа с хора с увреждания – една възможна реалност, Бургас, 2005 год.
 26. Социални и педагогически проблеми на интегрирането чрез музикалното изкуство на деца с увреждания, гр. Питещ, Румъния, 2004 год.
 27. Социалната адаптация на лица с афазии – една възможна реалност, Бургас, 2004 год.
 28. Студиja на ставот на младите луге кон добродетелността, Охрид, 2003 год.
 29. Актуални проблеми на приемането на деца със специални нужди от техните връстници, В. Търново, 2003 год.
 30. Съвременни аспекти на професиограмата на социалния работник, София, 2001 год.
 31. Съвременни тенденции в технологичния процес в социалната работа, София, 2001 год.
   

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ Педагогика, методика на преподаването, социална психология, социална работа с деца си семейства, социален мениджмънт

 

 

 

Публикувано в sv